Venture capital

Today, there are many wealthy individuals, companies and foundations looking for innovative people/businesses and growth companies in which they could invest. At the same time, it is for a newly established company or a company in strong growth is often in need of additional capital in the form of venture capital, capital which may not be procured via the traditional credit market.

Finding the correct investment object can be difficult and when one is found, a thorough review is needed of the company and the people behind it. It is also important that whoever is looking for the capital finds the correct type of venture capital. The term venture capital refers not only to capital itself but also a package of capital and expertise and a package of capital and network.

The processes surrounding venture capital require good legal advice and also take full account of the business. It requires knowledge and good understanding of both the recipient and the donor of venture capital. At Gulliksson, we have experience of this and offer advice both to the owners of innovation or growth companies as well as for various types of venture capital for the purpose of protecting their best interests.

.

Det finns idag många kapitalstarka privatpersoner, företag och fonder som söker innovativa personer/företag och företag i tillväxt som de kan investera i. Samtidigt är det för ett nystartat företag eller ett företag i stark tillväxt ofta stort behov av kapitaltillskott i form av riskkapital, kapital som ibland inte kan anskaffas via den traditionella kreditmarknaden.

Att hitta rätt investeringsobjekt kan vara svårt, och när man väl hittar något krävs noggrann granskning av både bolag och personerna bakom. Det är också viktigt att den som i sin tur söker kapital hittar rätt typ av riskkapital. Begreppet riskkapital avser inte enbart kapital utan också paket av kapital och kompetens och paket av kapital och nätverk.

Processerna kring riskkapital kräver god juridisk rådgivning, och som även fullt ut tar hänsyn till själva affären. Det kräver insikt och god förståelse för både mottagaren och givaren av riskkapitalet. Vi på Gulliksson har erfarenhet av detta och erbjuder rådgivning både till ägare av innovations- eller tillväxtföretaget liksom avseende olika typer av riskkapital för att tillvarata våra klienters intressen.