Provisoriskt skydd för patenträttighet – PMD avvisar för tidig stämningsansökan

I den patenträttsliga doktrinen finns en diskussion om det trots att patent inte meddelats bör finnas en möjlighet att få ett provisoriskt rättsskydd för uppfinningen  ifråga. Effektivitets- och preventionsskäl är vanliga argument för en sådan ordning. PMD har i ett färskt avgörande intagit en tydlig ställning i frågan och avvisat ett käromål som framställts trots att något patent ännu inte var meddelat (beslut den 20 april 2022 i mål PMT 5572-22).

I aktuellt mål gav kärandena in stämningsansökan avseende patentintrång i april 2022. Kärandena angav att patentet i fråga ännu inte var meddelat men att prognosen var att så skulle ske under senare delen av juni 2022 samt att patentkravens lydelse var fastställd genom beslut från EPO:s tekniska överklagandenämnd.

Kärandenas interimistiska yrkande, om bl.a. förbud vid vite att vidta vissa åtgärder med intrångsprodukt, omfattade även tiden före patentets meddelande med stöd av i första hand patentlagen och i andra hand regler om säkerhetsåtgärd i rättegångsbalken. Yrkandena avsåg även vitesförbud för den tid patentet skulle komma att ha verkan i Sverige. Kärandenas slutliga yrkanden avsåg bl.a. vitesförbud under patentets giltighetstid och fastställelse av ersättningsskyldighet för tiden före samt efter patentets meddelande.

PMD konstaterade att huvudregeln vid väckande av en fullgörelsetalan förutsätter att tidpunkten för fullgörelsen har inträtt, medan en fastställelsetalan förutsätter att det rör sig om ett konkret rättsförhållande med en viss rättsföljd. PMD bedömde att eftersom något patent ännu inte meddelats hade fullgörelsetidpunkten inte inträtt. Det provisoriska patentskyddet enligt 88 § andra stycket patentlagen gäller om ”ansökningen leder till patent för Sverige”. Enligt PMD hade därför tidpunkten för fullgörande inte heller inträtt för det provisoriska skyddet. Av samma skäl var rättsförhållandet (ännu) inte konkret. Vad avsåg den yrkade säkerhetsåtgärden enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken konstaterade PMD att regeln förutsätter att det existerar ett anspråk – vilket i sin tur förutsätter ett gällande patent.

I sina skäl anförde PMD vidare att det framstår som ”utomordentligt svårt att ställa upp en allmän regel om när en immateriell rättighets uppkomst är så pass sannolik eller nära förestående att en talan om intrång m.m. ska få väckas” och att ”om en sådan talan över huvud taget tillåts, öppnar det i sig upp för en processuell osäkerhet kring när ett handlande kan angripas med stöd av immaterialrätten”. Slutligen tillade PMD att patentkravens slutliga lydelse förvisso var fastställd, men att den slutliga beskrivningen inte var färdigställd, samt att det i den återstående handläggningen av patentansökan skulle kunna ske något som leder till att patentet inte, trots allt, meddelas.

PMD avvisade följaktligen talan i dess helhet.

Frågan om när en immateriell rättighets uppkomst är så pass sannolik eller nära förestående att en talan om intrång m.m. ska få väckas – särskilt när talan avser det provisoriska rättsskyddet – ligger alltså på bordet. Om beslutet kommer att överklagas är i skrivande stund oklart, vi följer dock med intresse om så sker och om PMÖD då gör samma bedömning som PMD.

Jessika Skargren, Senior Associate
+46 73 519 59 20
jessika.skargren@gulliksson.se