Bråk om bär inom telekom

Varumärken med bärinslag har visat sig populära som kännetecken för telekomrelaterade tjänster. När ord- och figurvarumärkena Lingon mobil respektive Lingon MOBIL (”Lingon-varumärkena”) registrerades vid Patent- och registreringsverket reagerade innehavaren av EU-varumärkena HALLON i ord och figur (”HALLON-varumärkena”), som invände mot registreringarna.

Invändningarna har nu prövats i samtliga instanser. Patent- och marknadsöverdomstolen (”PMÖD”) meddelade sina beslut i ärendena den 15 februari 2024 (se PMÖD:s mån nr PMÄ 5142-23 respektive PMÄ 5140-23).

Innehavaren av HALLON-varumärkena begärde att Lingon-varumärkena skulle upphävas eftersom de (1) var förväxlingsbara med HALLON-varumärkena och i vart fall (2) drog otillbörlig fördel av, eller var till skada för, HALLON-varumärkenas särskiljningsförmåga.

Varumärkena ansågs inte förväxlingsbara
Vid bedömning om det föreligger en förväxlingsrisk utgås från det perspektiv en genomsnittskonsument har. Nivån på det äldre varumärkets så kallade särskiljningsförmåga – det vill säga varumärkets funktion att särskilja de varor och tjänster som säljs från andra företags varor och tjänster – har också betydelse vid bedömningen. Om särskiljningsförmågan anses hög kan det få genomslagskraft vid jämförelsen av de två märkena. Den så kallade ursprungliga särskiljningsförmågan tar sikte på märkets utformning i sig. I fallet med bären ansåg PMÖD att HALLON-varumärkena hade en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden. Genom bevis, som vi återkommer till, fann domstolen även att varumärkena, genom användning för telekomrelaterade tjänster, förvärvat en förstärkt känneteckenskraft och därmed hade ett utökat skyddsomfång inom ramen för förväxlingsbedömningen.

I fråga om märkeslikhet, det vill säga en bedömning av de visuella, fonetiska och konceptuella likheterna och skillnaderna mellan motsvarande varumärke, var samtliga tre instanser i stort sett eniga. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen ansåg dock PMÖD att ordelementet ”Mobil” i varumärket Lingon MOBIL har mindre betydelse i förväxlingsbedömningen eftersom ordet ansågs beskrivande för flera av tjänsterna i fråga, inte var sammansatt med ”Lingon” (den dominerande och särskiljande delen av märket) och då genomsnittskonsumenten generellt fäster större uppmärksamhet vid ett varumärkes början än dess slut.

Vid en helhetsbedömning fann domstolen – liksom underinstanserna – att det inte fanns någon förväxlingsrisk mellan varumärkena i fråga.

Avsaknad av bevis i fråga om anseendeskydd
Utöver att varumärkena var förväxlingsbara gjorde innehavaren av HALLON-varumärkena gällande att dessa hade ett så kallat anseendeskydd.

Anseendeskyddet öppnar dörren till en mer omfångsrik ensamrätt. Innehavaren får då även ett skydd mot kännetecken som förvisso inte är förväxlingsbara, men som kan anses dra otillbörlig fördel av, eller vara till skada för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

För att erhålla skyddet krävs att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Domstolarna uttalar sig ogärna i rena procenttal, men utifrån praxis kan ändå anas att en betydande del motsvarar ungefär en tredjedel av relevant omsättningskrets.

Till stöd för att HALLON-varumärkena förvärvat anseendeskydd åberopade innehavaren bland annat marknadsmätningar. I sammanhanget kan nämnas att det i invändningsärenden sällan förekommer muntliga bevis – handläggningen är alltså skriftlig.

Domstolen var ovanligt rättfram vid sin bevisvärdering och hade flera synpunkter på bevisen. Domstolen konstaterade att det av bevisen framgick att HALLON-varumärkena varit föremål för omfattande marknadsföringsåtgärder – men att det däremot inte fanns något underlag beträffande försäljning under varumärkena. Domstolen påpekade vidare att det saknades information om hur bland annat marknadsmätningarna gått till; hur urvalet av respondenter hade gjorts och om respondenterna motsvarade omsättningskretsen.

Domstolen fann att bevisen var tillräckliga för att konstatera att innehavaren förvärvat en förstärkt känneteckenskraft och därmed ett utökat skyddsomfång inom ramen för förväxlingsbedömningen (se ovan). Däremot var bevisen – som det får förstås – långt ifrån så robusta att de kunde läggas till grund för en faktisk bedömning i frågan om HALLON-varumärkena var kända inom en betydande del av omsättningskretsen.

Till följd av att anseendeskydd inte ansågs föreligga prövades inte en av de kanske mer spännande frågorna – om Lingon-varumärkena i sådant fall kunde anses dra otillbörlig fördel av, eller vara till skada för, HALLON-varumärkena.

Slutsats
Slutsatsen, förutom att Lingon-varumärkena inte upphävdes? Trycktesta alltid din bevisning. Vilket kan vara enklare sagt än gjort. När det gäller mätningar och marknadsundersökningar – men även expertbevisning på valfritt område –  påminns vi än en gång om hur viktigt det är att vara transparant med de förutsättningar som slutsatserna bygger på. Och att det i sammanhanget är fördelaktigt att lägga fokus på resultatet av marknadsföringsåtgärder – såsom försäljningsuppgifter.

Jessika Skargren
Specialist Counsel, Advokat
073 519 59 20
jessika.skargren@gulliksson.se