Hög tid att se över inhyrd arbetskraft

I höst är det två år sedan uthyrningslagen* ändrades på så sätt att det infördes en regel som innebär att personal som i mer än två år under en treårsperiod varit uthyrd från sin arbetsgivare till samma driftsenhet på ett kundföretag måste erbjudas en tillsvidareanställning. Alternativt ska kundföretaget betala en ersättning till arbetstagaren motsvarande två månadslöner. Om inget av alternativen erbjuds till arbetstagaren riskerar kundföretaget att få betala skadestånd. Från och med den 1 oktober 2024 kan inhyrd personal uppfylla kriterierna för att erbjudas en anställning eller ersättning. Om ni har inhyrd arbetskraft är det därför hög tid att kontrollera om arbetskraften omfattas av regeln.

Bedömningen om regeln är tillämplig ska göras från fall till fall och det finns en del omständigheter att överväga.

Driftsenhet– En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats. Till exempel en verkstad eller ett kontor. För att lagen ska vara tillämplig ska den anställde ha varit på samma driftsenhet.

Längden på placeringstiden – Den anställde behöver inte ha varit placerad hos kundföretaget under en sammanhängande period utan totalt mer än två år under en treårsperiod.

Arbetsuppgifter och arbetsledning – Den anställde ska av sin arbetsgivare vara anställd för att hyras ut till andra företag. Arbetsledningen avseende de uppgifter som den anställde utför ska ske genom kundföretaget och kundföretaget följer upp arbetsresultatet. Arbetsuppgifterna skiljer sig inte nämnvärt från vad ordinarie personal utför och den anställde använder kanske till och med kundföretagets kläder.

Ibland kan det dock vara svårt att veta om en inhyrd konsult faller under ovanstående bestämmelser eller inte. Ett klassiskt konsultuppdrag avser ofta ett avtal om att konsulten ska leverera en viss specifik tjänst, eller genomföra ett tidsbestämt uppdrag eller ett specifikt projekt. Ett konsultuppdrag kan emellertid även innebära ansvar att arbetsleda kundföretagets personal i kundföretagets lokal. Denna typ av konsultuppdrag kan då komma att omfattas av bestämmelsen.

Värt att veta är att så kallade egenkonsulter (uppdragstagare som fakturerar genom eget bolag) inte omfattas av bestämmelsen. Outsourcing (att en eller flera delar av verksamheten flyttas till en extern aktör) omfattas inte heller.

När ska ett erbjudande om anställning lämnas? Erbjudandet ska lämnas av kundföretaget senast en månad efter att placeringstiden överskridits. Erbjudandet får dock lämnas innan tidsgränsen passerats. Den anställde ska ges tid att ta ställning till det erbjudande som lämnats.

Vilken lön eller tjänst ska erbjudas? Regleringen uppställer inte några krav på den erbjudna tjänstens anställningsvillkor. Lämnas däremot ett oskäligt erbjudande i syfte att kringgå bestämmelsen så kan erbjudandet angripas rättsligt i enlighet med Arbetsdomstolens praxis.

Vad händer om den anställde tackar nej? Om den anställde tackar nej till ett erbjudande om anställning har kundföretaget ändå fullgjort sin skyldighet och något nytt erbjudande måste inte lämnas. Den anställdes anställning hos den uthyrande arbetsgivaren påverkas inte heller utan den anställde kan fortsatt hyras ut till kundföretaget.

När ska ett erbjudande om ersättning lämnas? Det är upp till kundföretaget att avgöra om ett erbjudande om anställning ska erbjudas eller om den anställde istället ska erbjudas två månadslöner. Erbjudandet om att utbetala en ersättning ska erbjudas inom samma tid som en anställning.

Har du funderingar på om du har inhyrd personal eller konsulter som kan omfattas av bestämmelsen i uthyrningslagen – eller vill du se över hur du undviker att förlora den personal du hyr ut, tveka inte att kontakta oss.

* lag 2012:854 om uthyrning av arbetstagare

Thérèse Nord Gertzell
Advokat, Senior Associate
070 714 40 62
therese.gertzell@gulliksson.se