Avtalsarkivering och hantering av uppsägningsfrister

Vi tillhandahåller en cloudtjänst som underlättar administrationen av klienters avtal. Vi lagrar kopior av era originalavtal elektroniskt och för in frister när avtalen ska sägas upp till upphörande eller omförhandling. I tjänsten ingår att vi i god tid före fristens utgång aviserar vilken åtgärd som bör vidtas.

Vill du veta mer om vår elektroniska avtalstjänst skickar du ett mail till Hans-Anders Odh.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund