Kompetens inom vindkraftsjuridik krävs för utbyggnad av vindkraft

Under det senaste århundradet har jordens medeltemperatur ökat med en grad i genomsnitt, en ökning som inte ser ut att avta utan fortlöper i takt med att våra utsläpp av växthusgaser fortsätter. Gulliksson erbjuder en kombination av tjänster som gör att vi är en unik affärsjuridisk och miljörättslig samarbetspartner för alla företagare inom vindkraftsbranschen.

Konsekvenserna som temperaturökningen får på jordens klimat utgör på sikt ett allvarligt hot mot mänskligheten och djur och natur. För att bromsa upp och stanna temperaturökningen krävs därför en snabb omställning av energisystemet från fossila till förnybara energikällor. Att det finns goda förutsättningar för en snabb och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige står klart.

Sverige har som mål att 100% av energiproduktionen ska vara förnybar 2040 och ökade satsningar på vindkraft är en viktig del för att kunna nå detta mål. Riksdagen har satt upp en ram till år 2020 då det årligen ska produceras 30 TWh vindel, varav 20 TWh ska produceras på land och resterande 10 TWh till havs. Även om det finns många hinder att övervinna för att uppnå detta mål pekar trenden i rätt riktning. Elbolagen ökar sina satsningar på vindkraft och samtidigt tar fler privatpersoner och företag steget till att producera sin egen el med vind- och solkraft och sälja överskottet när det går.

Staten har markerat behovet att förenkla planeringen av nya vindkraftverk för kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Men det är likväl en komplex och tidsödande process som kräver stor kunskap och erfarenhet för att ta sig igenom. Hänsyn behöver tas till olika motstående intressen. Det gäller till exempel de kommunala översiktsplanerna för hur mark- och vattenområden får användas, natur- och kulturmiljöintressena, artskyddet för djur och fåglar samt en mängd andra intressen. Innan etablering behövs det bygglov, tillstånd eller andra godkännanden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken.

För att navigera rätt i denna process och få den att löpa på så smidigt som möjligt är det ofta en förutsättning att anlita affärsjuridisk hjälp. Gulliksson har en unik affärsjuridisk och miljörättslig kompetens och stor erfarenhet av alla frågor inom området.

Hans-Anders Odh, partner på Gulliksson:

“Gulliksson bistår löpande projektörer, vindkraftsägare och markägare i olika vindkraftsprojekt och har framgångsrikt agerat ombud i miljötillstånds- och bygglovsprocesser. Vi utarbetar också kompletta avtalspaket för vindkraftens aktörer avseende ägande, upphandling, byggnation, drift och arrende.”

Andra frågor där det ofta behövs affärsjuridisk hjälp är vid granskning av arrende- och markexploateringsavtal och vid etablering av bolagsstrukturer för att äga och förvalta vindbruksanläggningar. Genom att förenkla och snabba på planeringen och etableringen av ny vindkraft gynnas inte enbart kommersiella intressen – det förbättrar även utsikterna för att nå Sveriges klimatmål om 100% förnybar energi till 2040.

Vindkraftsrelaterad affärsjuridik och miljörätt är därför ett område som Gulliksson fortsätter att satsa på och har med den bredd som teamet på Gulliksson rymmer möjlighet att använda de olika specialistkompetenser som krävs.

Mer om Energiöverenskommelsen
Energiöverenskommelsen som fattades förra sommaren av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna är en överenskommelse om energipolitiken, där bland annat följande ingår:

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040. Det innebär dock inte ett stoppdatum för kärnkraft.

Inom ramen för maximalt tio kärnkraftsreaktorer ska nybyggnation tillåtas på befintliga platser.

Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas.

Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 terawattimmar (TWh) nya elcertifikat till 2030.

Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin bör införas.

Överföringskapaciteten för el inom Sverige och mellan Sverige och grannländerna ska öka.