Vindkraft

Det finns goda förutsättningar för en snabb och storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige. Vindkraft behövs för att bromsa klimatförändringarna samtidigt som den tryggar energiförsörjningen och kan bidra till sänkta elpriser. När vindkraften byggs i goda vindlägen är den ekonomiskt konkurrenskraftig, samtidigt som den skapar nya jobb. Det finns ur många olika aspekter starka skäl att tillvarata vindkraftens möjligheter.

Etablering av vindkraft omgärdas av en mängd olika lagar och regler. Innan etablering behövs det lov, tillstånd eller andra godkännanden enligt plan- och bygglagen och miljöbalken, för att nämna några lagar.

Dessutom måste projektägaren hantera den speciella affärsjuridik som behövs vid ägande och förvaltning av en vindbruksverksamhet. Det kan exempelvis vara färdigheter vid tecknande av Letter of intent, projektavtal, samarbetsavtal, partneravtal och bolagsavtal för reglering av ägande och drift av vindkraftsetableringen. För att genomföra ett lyckat vindkraftsprojekt krävs också kunskap om juridiken kring markfrågor, arrenden och finansiering.

Gulliksson har stor erfarenhet av alla frågor inom området. Vi bistår löpande projektörer, vindkraftsägare och markägare i olika vindkraftsprojekt. Vi har framgångsrikt agerat ombud i tillstånds- och bygglovsprocesser i samtliga instanser i det svenska rättsväsendet, från byggnadsnämnder och länsstyrelser till Mark- och miljööverdomstolen. Vi utarbetar kompletta avtalspaket för vindkraftens aktörer avseende ägande, upphandling, byggnation, drift och arrende. Denna kombination av tjänster gör att vi är en unik affärsjuridisk samarbetspartner för alla företagare inom vindkraftsbranschen.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund