US Supreme Court avgör viktig principfråga mellan Apple och Samsung i miljardtvist

Frågan om beräkning av skadestånd vid immaterialrättsintrång är föremål för intensiva diskussioner i de flesta länder. En av de mest uppmärksammade fallen är den sega striden mellan Apple och Samsung.

US Supreme Court, USA:s högsta domstol, ändrade nyligen en mycket uppmärksammad dom där Samsung hade tvingats utge ersättning motsvarande hela Samsungs vinst vid försäljning av mobiltelefoner (399 miljoner dollar) till Apple för intrång i Apples designrättigheter.

Grundfrågan var om den särskilda lagbestämmelse som Apple och underinstansen hänvisade till (Section 289 i US Patent Code) ska gälla fullt ut. Enligt bestämmelsens ordalydelse ska all vinst vid försäljning av intrångsprodukterna, ”the article of manufacturer”, tillfalla rättighetsinnehavaren. En enig högsta domstol konstaterar nu att en sådan ordning inte är rimlig när det handlar om en produkt med många olika funktionaliteter.

Domaren Sonia Sotomayor sammanfattade domstolens syn enligt följande:
The only question we resolve today is whether, in the case of a multicomponent product, the relevant ‘article of manufacture’ must always be the end product sold to the consumer or whether it can also be a component of that product”.

Högsta domstolen har nu återförvisat målet till underinstansen för att slutligen bestämma skadeståndet.

Mattias Malmstedt, advokat och partner hos Gulliksson:

”Utgången i högsta domstolen var väntad, och ett annat beslut hade fått orimliga konsekvenser, men nu återstår att se hur stort skadestånd som Samsung får betala och hur underinstansen kommer tillämpa avgörandet. Eftersom Apples designrättigheter skyddar bland annat mobiltelefonernas grundform kan vi anta att Apple med kraft kommer att argumentera för att en stor del av det kommersiella värdet sitter i själva designen av grundformen.”