Entreprenadprojekt i Covid-19 tider

Det kan knappast ha undgått någon att det pågående utbrottet av viruset Covid-19 (Corona) påverkar alla delar av det svenska samhället. Inte minst entreprenadprojekt påverkas. I denna artikel redogör en av Advokatbyrån Gullikssons experter inom området för de entreprenadrättsliga effekter som utbrottet kan komma att få.

 De svenska standardavtalen inom entreprenadbranschen är ett avsteg från den i Sverige annars fasta principen att ”avtal ska hållas”. Parterna avtalar ofta i entreprenadavtal om att något av dessa standardavtal ska gälla varför denna artikel fokuserar på vad som gäller enligt AB- och ABT-reglerna.

Om en avtalspart av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden enligt avtalet, som att inte kunna betala eller leverera enligt avtalet, har den parten sannolikt begått ett avtalsbrott. Avtalsbrott kan föranleda både en hävningsrätt eller en rätt till skadestånd för den andra avtalsparten. Detta är dock inte hugget i sten och det finns ett antal omständigheter som kan göra avtalsbrottet ursäktligt.

En fråga vi får i dessa tider är om Coronautbrottet är en sådan tillfällig omständighet som kan ursäkta fel eller förseningar, så kallad force majeure. Omständigheter som utgör force majeure kan exempelvis vara krig, naturkatastrof, strejk eller uppror eller epidemi. Även hinder på grund av myndighetsbeslut kan utgöra force majeure.

Eftersom det saknas en enhetlig och uttrycklig lagreglering om force majeure får frågan om hur Covid-19 påverkar avtalsförhållandet mellan två parter bedömas med utgångspunkt i det samband som utbrottet har med hindret eller förseningen i varje enskilt fall och mot bakgrund av vad parterna har avtalat.

Hinder hos entreprenören
Utgångspunkten i AB- och ABT-reglerna är att entreprenören har rätt till tidsförlängning om entreprenören hindras att färdigställa arbetena inom kontraktstiden. I rådande situation med en epidemi kan flera av hindersgrunderna aktualiseras. Det är dock upp till entreprenören att bevisa att det föreligger ett hinder och förklara på vilket sätt samt i vilken omfattning entreprenörens arbete påverkas.

Att det pågår en epidemi i samhället kan i sig utgöra en hindersgrund (4 kap. 3 § p. 3). Exempel på detta kan vara att många anställda blir sjuka i en större omfattning än entreprenören rimligen kunnat planera för. Det skulle även kunna föreligga hinder om entreprenören måste vidta åtgärder av arbetsmiljöskäl eller brist på material m.m. till följd av sjukdom i leverantörskedjan.

Något som sannolikt kommer att aktualiseras är hinder p.g.a.  myndighetsbeslut som medför allmän brist på material, vara eller begränsning av arbetskraft (4 kap. 3 § p. 2). Brist avseende hjälpmedel, material eller varor avser en allmän brist. Om entreprenörens vanliga leverantör inte kan leverera men det finns andra leverantörer som kan göra det istället föreligger sannolikt inte hinder.

Myndighetsbeslut som innebär reseförbud, stängda gränser, att anställda inte får arbeta, stängning av skolor eller förskolor som innebär att arbetstagarna måste stanna hemma med barn m.m. kan också utgöra hinder mot att utföra entreprenadarbetet.

Det finns även en allmän bestämmelse i 4 kap. 3 § p. 5 – Annat av entreprenören ej vållat förhållande. Med denna bestämmelse avses andra förhållanden som entreprenören inte borde ha räknat med eller rimligen har kunnat undanröja.  Detta skulle exempelvis kunna vara uteblivna leveranser från leverantörer i andra länder eller om entreprenören p.g.a. bestämmelser om karantän eller begränsningar av folksamlingar inte kan fortsätta arbetet.

Hinder på beställarsidan
Om beställaren vidtar någon åtgärd som hindrar entreprenören från att prestera sin del avtalet kan detta utgöra ett hinder. Hinder som beror på någon omständighet hos beställaren (se 4 kap. 3 § p. 1) ger entreprenören rätt till såväl tidsförlängning som skadestånd (5 kap. 4 §).

Bestämmelsen i 4 kap. 3 § p. 1 avser hinder som uppstår p.g.a. åtgärder som beställaren vidtar på eget bevåg (utan någon laglig skyldighet att vidta åtgärd). Om beställaren istället är tvungen att vidta åtgärderna, t.ex. p.g.a. ett myndighetsbeslut, är istället p. 3 tillämplig och något skadestånd utgår inte.

Anmälan av hinder
Både entreprenör och beställare har en skyldighet att utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller borde inse skulle medföra förändringar i tidsplan eller försening. Det är viktigt att ha en dialog med sina motparter och meddela dem så snart man kan konstatera att det föreligger något hinder. Underlåter en part att underrätta motparten får inte parten åberopa omständigheten såvida inte motparten insett eller borde ha insett detsamma och att förhållandet påverkar tidplanen.

Prisjustering
I och med rådande situation, med hinder i den fria rörligheten och handeln samt minskad produktion på vissa håll, finns risk att kostnader för att utföra ett ingånget entreprenadavtal ökar. Exempelvis kan material, maskiner eller arbetskraft öka i pris.

Det finns möjlighet att enligt 6 kap. 3 § att ändra det avtalade priset för entreprenaden om:

  • Kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, eller kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt, och somavser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden;
  • Kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden.
  • Kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

Beträffande ÄTA-arbeten gäller angivna à-priser inte arbete som tillkommer eller avgår under andra förutsättningar som à-priset är grundat på, såvida kostnaderna för arbetet påverkas. Att höja á-priser till följd av att Covid-19-epidemin medför förhöjda inköpspriser i allmänhet är dock inte självklart utan de ändrade förutsättningarna måste vara av objektiv karaktär som är förankrade i det enskilda avtalet.

Hävning
I AB- och ABT-avtalen finns därutöver vissa hävningsregler som kan komma att aktualiseras, särskilt om rådande situation försvåras eller förlängs kraftigt. Enligt 8 kap. 1 § p. 11 och 2 § p. 9  har både beställare respektive entreprenör rätt att häva en entreprenad avseende återstående arbeten, om den ”på grund av en omständighet, som har uppkommit utan parternas vållande, måste avbrytas under så lång tid att förutsättningarna för kontraktets fullgörande väsentligt rubbas”.

Varmt välkomna att höra av er till Advokatbyrån Gullikssons team inom entreprenadjuridik vid eventuella frågor om hur Covid-19 utbrottet påverkar ditt företag.

Per Ericsson, advokat, partner
per.ericsson@gulliksson.se
046-19 05 20