Ekonomiska utmaningar med anledning av Covid-19 utbrottet

Den ökande spridningen av viruset Covid-19, i folkmun benämnt Corona-viruset, i Sverige och internationellt har haft en omfattande påverkan på svenska företags ekonomi och det går idag inte att förutse hur omfattande eller långvarigt detta utbrott kan blir. Regeringen har gått ut med förslag till krispaket t.ex korttidspermittering, likviditetsförstärkning, utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader som stöd till företag men det kan utöver det vara bra att veta vilka möjligheter som finns.

Advokatbyrån Gulliksson kontaktas löpande av klienter som vill veta hur de kan komma att drabbas av krisen och syftet med den här artikeln är kortfattat belysa och vad man kan göra för att försöka komma till rätta med ekonomin och minska sin riskexponering. För det fall ni har frågor så tveka inte att kontakta oss på Gulliksson.

RISKMINIMERING FÖR STYRELSEN
Om likviditetsbristen blir akut i ett aktiebolag kan den urholka bolagets egna kapital. Om det egna kapitalet sjunker under hälften av det registrerade aktiekapitalet måste bolaget snarast upprätta en kontrollbalansräkning och låta en revisor granska den. Om man missar detta kan styrelsen ådra sig personligt ansvar för bolagets skulder. Om bolaget istället upprättar en kontrollbalansräkning har styrelsen i stället åtta månader på sig att komma till rätta med en eventuell kapitalbristen innan den drabbas av personligt ansvar.

Håll därför noga uppsikt över din balansräkning och upprätta hellre en kontrollbalansräkning i onödan än vänta och se.

ANSÖKA OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION
Företagsrekonstruktion kan vara ett bra alternativ för de företag som drabbas hårt av kortsiktiga ekonomiska problem i Covid-19-epidimins svallvågor, men som på sikt är livskraftiga och har förutsättningar att överleva. Genom en företagsrekonstruktion ges företaget en möjlighet att åtgärda ineffektiva delar av sin affärsmodell och i slutändan sanera sina finanser. Härigenom ges de svårast utsatta bolagen förutsättningar att undvika en konkurs.

En företagsrekonstruktion inleds genom att bolaget ansöker hos tingsrätten om rekonstruktion och tingsrätten utser sedan en rekonstruktör. I allmänhet brukar bolaget föreslå en rekonstruktör som de har förtroende för kan klara uppdraget.

Under tiden som rekonstruktionen pågår betalar bolaget inte på skulder som har uppkommit innan rekonstruktionen inleddes och bolaget har möjlighet att utnyttja den statliga lönegarantin vilket inledningsvis i rekonstruktionen frigör kapital för att kunna omstrukturera verksamheten. En rekonstruktion kombineras ofta med ett så kallat offentligt ackord, där bolaget når en överenskommelse med sina fordringsägare om nedskrivning av skulderna.

Möjligheterna att lyckas med en företagsrekonstruktion ökar ofta om företaget agerar i tid. Kontakta därför en advokat som är specialiserad inom obestånd för att diskutera om företagsrekonstruktion är aktuellt för ditt bolag.

UNDERHANDSACKORD
I vissa fall, särskilt gällande lite större företag med en kapitalstark ägare, kan det även vara möjligt att genomföra ett underhandsackord – en nedskrivning av skulderna – som en kostnadseffektiv lösning på överskuldsättning i företaget. Ett underhandsackord genomförs ofta under perioden mellan två kontrollbalansräkningar – i syfte att åtgärda den kritiska kapitalbristen i bolaget.

OM BOLAGET REDAN ÄR PÅ OBESTÅND
Ibland kan utvecklingen dock gå snabbt och om bolaget saknar förutsättningarna att överleva på egen hand eller kunna genomgå en företagsrekonstruktion är sannolikt konkurs det bästa alternativet för att minska riskerna, särskilt för bolagets styrelse och ägare.

Vid en konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare vars uppdrag är att avveckla verksamheten och tillgångarna och dela ut pengarna till bolagets fordringsägare. Detta kan ske genom att hela verksamheten eller bara tillgångar säljs. Konkursförvaltaren kan även driva en pågående verksamhet vidare under en tid. Om bolaget har anställda kan de omfattas av den statliga lönegarantin.

Det bästa är ofta inte att vänta, och på så vis ackumulera ytterligare skulder som i värsta fall kan drabba styrelsen, utan att agera så snart man ser att verksamheten inte längre bär sig – även om detta är i framtiden.

Advokatbyrån Gulliksson erbjuder kvalificerad rådgivning inom ett brett område av finansierings-, omstrukturerings- och obeståndsrelaterade frågor. Kom ihåg, ju tidigare du tar hjälp desto fler möjligheter att vidta åtgärder finns det.

Välkomna att kontakta oss med era frågor!

Karin Strandberg, partner och konkursförvaltare
070 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se

Simon Henderson, partner och konkursförvaltare
070 580 85 00
simon.henderson@gulliksson.se

Håkan Hallström, advokat och konkursförvaltare
076 724 40 02
hakan.hallstrom@gulliksson.se

Glenn Brorström, advokat, konkursförvaltare och senior rådgivare
070 591 44 41
glenn.brorstrom@gulliksson.se

Felix Runer
Jurist