Försenad hyresbetalning – hur mycket ska hyresvärden tåla?

Det ekonomiska läget påverkar de flesta, såväl privatpersoner som bolag. En ansträngd likviditet kan påverka en hyresgäst möjlighet att erlägga hyra i tid. Har din hyresgäst satt i system att betala hyran några dagar efter förfallodag? Vilka möjligheter finns det då att säga upp en lokalhyresgäst? Du som hyresvärd kanske erbjuds att hyra ut lokalen till en annan hyresgäst vilket skulle vara ekonomiskt mer fördelaktigt. Går det att säga upp den befintliga hyresgästen i en sådan situation? Denna artikel kommer översiktligt att redogöra för förutsättningarna för uppsägning på grund av slarv med hyresbetalning.

En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd för det fall hyresförhållandet varat i längre än nio månader, om inte annat avtalats. Detta innebär att utgångspunkten är att hyresavtalet ska förlängas vid hyrestidens utgång. En förutsättning för förlängning är att hyresavtalet inte är förverkat. Hyresvärden har dock möjlighet att säga upp avtalet och vägra förlängning om det föreligger en så kallad besittningsbrytande grund. Även om en besittningsbrytande grund inte föreligger måste hyresgästen likväl avflytta men har då rätt till skadestånd från hyresvärden.

En grundläggande förpliktelse som åligger hyresgästen är att erlägga hyra för den förhyrda lokalen. Om hyresgästen åsidosätter denna förpliktelse kan hyresrätten förverkas. Vad gäller lokalhyra kan en hyresvärd säga upp hyresavtalet till omedelbart upphörande om hyresgästen dröjer med betalningen av hyran utöver två vardagar efter förfallodagen. Om en hyresvärd önskar säga upp en hyresgäst på denna grund kan det dock finnas skäl att agera skyndsamt då möjligheten kan bortfalla om hyresgästen vidtar rättelse innan hyresvärden sagt upp avtalet. Därtill finns det en skyldighet att underrätta hyresgästen om rätt till återvinning av hyresrätten.

Om en hyresgäst upprepade gånger åsidosätter sin betalningsskyldighet, men det är osäkert om det är tillräckligt för att hyresrätten ska anses vara förverkad, kan det vara skäl att istället tillgripa ordinär uppsägning. Det ska då göras en intresseavvägning mellan hyresvärdens skäl för att säga upp hyresrätten, och hyresgästens behov av att kvarstanna.

En hyresvärd kan också ha befogad anledning att vägra förlängning av hyresavtalet om det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt för hyresvärden att hyra ut lokalen till annan verksamhet, om inte hyresgästen går med på lika förmånliga villkor. Hyresvärdens förfarande får dock inte strida mot god sed i hyresförhållanden.

Det finns således olika möjligheter för en hyresvärd att agera om hyresgästen är en dålig betalare. Det är dock viktigt att tänka på att en uppsägning från hyresvärdens sida måste innehålla viss information för att vara giltig. Vi på Gulliksson kan bistå med en juridisk bedömning av dina möjligheter att agera mot en hyresgäst som slarvat med betalning, eller om du av annan anledning funderar på att säga upp en hyresgäst. Om du ha frågor eller önskar biträde i hyresrättsliga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Johanna Johansson
Advokat
072 230 44 69
johanna.johansson@gulliksson.se

 

Karin Strandberg
Partner, Advokat
070 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se