Karin Strandberg och Håkan Hallström håller föredrag för Bolagsjuristernas förening, Malmö och Göteborg

Del 1 – Från borgenärens perspektiv: Hur får jag betalt om min motpart har betalningsbekymmer? Alternativ och konsekvenser vid en framtida konkurs.

I samarbete med Sveriges Bolagsjurister bjuder Advokatbyrån Gulliksson in till utbildning i  rekonstruktion och insolvensrätt. Utbildningen hålls av Karin Strandberg och Håkan Hallström och kommer att beröra frågor som uppstår ur borgenärens perspektiv.

När ett företag går i konkurs sker det ofta på begäran av en eller flera av borgenärerna, men det kan också ske på begäran av företaget själv. Ett bolags konkurs föregås av en mer eller mindre lång period av insolvens hos företaget vilket innebär en oförmåga att betala sina skulder. Det kan för en borgenär, som är beroende av intäkter från alla sina kunder, orsaka stora problem med den egna ekonomin och kanske till och med begränsa möjligheten att betala sina egna borgenärer och skapa ombytta roller. Det är ofta en förutsättning att snabbt få till en konkurs för det andra företaget för att kunna få tillbaka en del av sina fordringar. Givetvis är det även viktigt att se över alternativa åtgärder innan ett bolags insolvens och att det finns andra lösningar att föredra.

Seminariet ger en grundläggande obeståndsrättslig kunskap vad gäller obestånd, konsekvenser vid en konkurs. Vidare gås alternativa åtgärder igenom för att säkerställa alternativa åtgärder.

Del 2 – Från gäldenärens perspektiv: Vad har ledningen för handlingsutrymme vid eget aktiebolags betalningsbekymmer och vilka nödvändiga åtgärder måste vidtas? – Lagstiftaren är ”snäll” men underlåtenhet kan föranleda stora privatekonomiska konsekvenser.

Ett företags betalningsbekymmer kan vara av tillfällig eller övergående natur. Samma betalningsbekymmer kan likväl vara orsakat av strukturella eller interna problem alternativt hänförligt till yttre plötslig påverkan som t.ex. en viktig kunds konkurs eller en pandemi. Oavsett orsak är det av stor vikt att ett förlustdrivet företaget prioriterar rätt åtgärder och omgående utreder förutsättningar för fortdrift. Parallellt är det minst lika viktigt att företagets ledning omgående vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika att i framtiden åläggas ett s.k. medansvar. Underlåter styrelsen t.ex. att tillämpa de handlingsdirigerande regler som aktiebolagslagen ställt upp kan underlåtenheten leda till att styrelsen personligen behöver betala för samtliga förpliktelser som företaget köper in därefter. Det ekonomiska ansvaret kan således bli omfattande och behöver ses i ljuset av att det idag finns ett flertal s.k. ”ambulance chasing”-bolag, sådana bolag ”lusläser” konkursförvaltares offentliga förvaltarberättelser och ”stämmer” därefter ledningar till konkursade bolag. Vidtas istället rätt åtgärder omgående av ledningen minimeras risken för personligt ansvar och fortdriftsbesluten kan helt tas utifrån företagets perspektiv och möjlighet att åter bli lönsamt.

Seminariet ska ge en grundläggande bolags- och obeståndsrättslig kunskap som syftar till att uppmärksamma ”varningsklockor” att titta efter och visa på vilka åtgärder som behöver göras.

Var? I Advokatbyrån Gullikssons lokal på Carlsgatan 3 i Malmö och på vårt kontor på Lilla Bommen 1, Göteborg, även digitalt via TEAMS

När?
Del 1 i Malmö – 12 september 2022, klockan 08.30-10.00
Del 1 i Göteborg – 20 september 2022, klockan 08.30-10.00

Del 2 i Malmö – 23 september 2022, klockan 08.30-10.00
Del 2 i Göteborg – 26 september 2022, klockan 08.30-10.00

Anmälan sker till email helena.lindfors@gulliksson.se eller karin.astenius@gulliksson.se senast den 5 september

OBS, det är inte nödvändigt att gå del 1 för att gå del 2

Karin Strandberg, Partner, Malmö
070-819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se
Håkan Hallström, Partner, Malmö
076-724 40 02
hakan.hallstrom@gulliksson.se