No rights reserved – offentlig data

Sedan den 1 augusti 2022 är lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (”öppna datalagen”) i kraft, vilken banar väg för en ökad användning av offentlig data för kommersiellt bruk. Detta kan innebära såväl möjligheter som svårigheter för företag som använder offentlig data i sin affärsverksamhet.

Öppna datalagen implementerar EU-direktivet 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn av den 20 juni 2019, även känt som ”öppna data-direktivet”. Öppna data-direktivet ålägger EU-länderna att göra vissa handlingar från offentliga sektorer helt tillgängliga för allmänheten för vidareutnyttjande för såväl kommersiella som icke-kommersiella ändamål. I och med direktivets bestämmelser måste offentliga myndigheter inom EU kostnadsfritt tillgängliggöra handlingar och data, på såväl nationell som unionell nivå, med samlad metadata. Dessutom har offentliga organ att direkt tillgängliggöra dynamisk data genom lämpliga API gränssnitt. Direktivets bestämmelser avser att främja öppenhet och användning av offentliga data för innovation och samhällsutveckling.

I Sverige tillerkänns medborgarna rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Immateriella rättigheter kan dock innebära en begränsning i rätten att återanvända eller sprida handlingar. Svenska Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har därför i samarbete med Patent- och Registreringsverket (PRV) utarbetat rekommendationen att anta licenseringsverktyget Creative Commons (CC). CC-licensen, utvecklad av en ideell amerikansk organisation, främjar skapares möjlighet att dela sina verk genom en frivillig licensieringsprocess.

CC-licensen återfinns i olika varianter med olika grader av nyttjanderättigheter för användaren. Följande licenser innebär rätt till att kopiera, tillgängliggöra och omarbeta innehållet för såväl privata som kommersiella ändamål:

  • CC0 (No Rights Reserved) – innebärande att upphovspersonerna frånsäger sig samtliga rättigheter knutet till verket.
  • CC-BY-4.0 (Attribution 4.0 International) – innebärande att användare måste nämna upphovspersonen på lämpligt sätt vid vidareutnyttjande.
  • PDM (No Known Copyright) – innebärande att föremålet för licensen saknar känd upphovperson och därför är fritt att använda.

Tanken är att svenska myndigheter ska kunna använda CC-licenseringen på den öppna data de måste tillgängliggöra för vidareutnyttjande enligt öppna datalagen som kännetecken för att informationen är tillhandahållen för fri användning.

Öppna datalagen innebär betydande möjligheter men även utmaningar för privata företag. Å ena sidan främjar lagen innovation och effektivitet genom tillgång till avgiftsfri och lättillgänglig öppen data, vilket särskilt gynnar mindre företag med begränsade resurser. Företag kan optimera interna processer, fatta informerade beslut och identifiera nya affärsmöjligheter. Å andra sidan ökar tillgängligheten av data konkurrensen och tillgängliggör tidigare exklusiv information, vilket kan påverka somliga företags konkurrenskraft. Även gällande dataskyddslagstiftning kan sätta krokben för företag om integritetsfrågor inte beaktas när företag drar nytta av öppen data.

Kontakta oss om ni vill ni diskutera användningen av öppen data och relaterade upphovsrättsliga och dataskyddsrättsliga aspekter.

Alice Frost
Jurist
072 971 77 68
alice.frost@gulliksson.se
Dr. Anne-Gwendolin Geismar
Partner, Advokat & Rechtsanwältin
073 316 38 64
anne.geismar@gulliksson.se