Nya regler för en effektivare konkurshantering

Den 1 juli i år införs flera ändringar av konkurslagen. Lagändringarna syftar till att modernisera och effektivisera konkursförfarandet. Gulliksson har ett obeståndsteam som har mångårig erfarenhet av konkursförvaltning. Här följer en beskrivning i korthet av några av de ändringar som kommer att införas. 

Ökade möjligheter till digital kommunikation

Ansökan om konkurs

I dagsläget ska en ansökan om konkurs göras skriftligen hos tingsrätten. Ansökan ska vara undertecknad av den som ansöker om konkurs eller dennes ombud. Genom lagändringen ska konkursansökan kunna ges in till tingsrätten i digital form. Den ska då skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift, t.ex. bank-ID. Om den som ansöker om konkurs företräder det allmänna, i första hand Skatteverket, kommer inte längre kravet om undertecknande gälla. 

Gäldenärens förteckning vid egen konkursansökan

Nuvarande regel i konkurslagen om att en undertecknad förteckning av konkursgäldenärens ekonomi bör ges in tillsammans med konkursansökan tas bort.

Bevakningshandlingar i en konkurs

Kravet om att bevakningar och anmärkningar ska vara ”egenhändigt undertecknade” i s.k. bevakningsförfarande i konkurser tas bort.

Kungörelse i en konkurs

I en konkurs görs olika kungörelser för att informera intressenter i konkursen, i första hand fordringsägare, om vad som händer i konkursen. Kungörelse görs bland annat av konkursbeslutet. De nya reglerna innebär att kungörelse av beslut och åtgärder i konkursen som huvudregeln enbart kommer ske i Post- och Inrikes Tidningar på internet. Om det finns särskilda skäl får kungörelsen ske på annat sätt, t.ex. om det finns behov att rikta kungörelsen mot en särskild grupp fordringsägare.

Underrättelser i en konkurs 

Kallelser och underrättelser ska enligt de nya reglerna ske med post eller på något annat lämpligt sätt. Genom ändringen möjliggörs att digitala utskick, t.ex. via e-post, används i större utsträckning.

Ytterligare ändringar av formkrav i konkurslagen 

Nuvarande regler i konkurslagen om att handlingar ska ges in i original, i kopia eller i flera exemplar och att postadress ska anges tas bort eller justeras genom ytterligare ändringar.

Bekräftelse av bouppteckningen

Enligt nuvarande regler hålls i konkursen en obligatorisk edgång i tingsrätten. Edgången innebär att den som är försatt i konkurs eller annan under ed intygar att uppgifterna i bouppteckningen är riktiga. Genom lagändringen kommer denna ordning avskaffas och bouppteckningens uppgifter ska istället bekräftas hos konkursförvaltaren. Bekräftelsen ska på heder och samvete göras skriftligen vid ett bouppteckningssammanträde inför konkursförvaltaren. Den skriftliga bekräftelsen ska ske genom en underskrift i fysisk eller elektronisk form på samma sätt som för exempelvis konkursansökningar som nämnts ovan. Om det finns anledning till det kommer konkursförvaltaren däremot även fortsättningsvis kunna begära att ed istället avläggs inför tingsrätten.

Enligt nuvarande ordning kan även en annan än den som är försatt i konkurs bli skyldig att avlägga ed efter beslut från tingsrätten om det antas vara av betydelse för boutredningen. Genom de nya reglerna kommer det vara konkursförvaltaren som bestämmer om någon annan ska bekräfta bouppteckningen. Sådant beslut kan även fattas på begäran från en borgenär eller tillsynsmyndigheten i konkurser. Om förvaltaren avslår en sådan begäran finns möjlighet att begära tingsrättens prövning av beslutet.

Till bouppteckningssammanträdet ska den som är försatt i konkurs, tillsynsmyndigheten och eventuell borgenär som ansökt om konkurs kallas. Enligt de nya reglerna är sammanträdet inte offentligt, det finns dock inget som hindrar konkursförvaltaren från att tillåta en borgenär eller annan berörd att närvara. Lagändringen innebär dock att handlingsoffentligheten blir tillämplig på den del av konkursförvaltarens verksamhet som rör bekräftelse av bouppteckning. Konkursförvaltaren jämställs då med myndigheter och får särskilda krav vad gäller t.ex. registrering och diarieföring.

Konkursgäldenärens handlingar efter konkursen

Om det vid konkursens avslut inte går att återlämna räkenskapsmaterialet till den som varit försatt i konkurs ska konkursförvaltaren enligt de nya reglerna ansvara för att bevara materialet.

Bouppteckning

I dagsläget står det inte uttryckligen i konkurslagen att bouppteckningen ska innehålla uppgift om den i konkurs skulder utan enligt nuvarande bestämmelse ska bouppteckningen endast innehålla uppgift om varje borgenärs namn och adress. Genom ändringen tydliggörs att uppgift skulder ska tas med i bouppteckningen. Enligt ändringen ska även förvaltarens prognos för utdelning i konkursen redovisas i bouppteckningen. Möjligheten för förvaltaren att inte upprätta en bouppteckning om den i konkurs själv gjort det avskaffas.

Halvårsberättelser

Enligt nuvarande regler ska förvaltaren lämna in en s.k. halvårsberättelse om konkursen inte är avslutad sex månader från edgångssammanträdet. Då edgångssammanträdet nu ersätts av bouppteckningsbekräftelse i de flesta konkurser ändras tidsfristen för halvårsberättelsen som istället knyts till datumet för konkursbeslutet.

Halvårsberättelsen ska innehålla uppgift om vidtagna åtgärder i konkursen. Genom lagändringen tillkommer krav om att förvaltaren i den första halvårsberättelsen även ska redogöra för vad som återstår att göra innan konkursen kan avslutas. Efterföljande halvårsberättelser ska enligt ändringen dessutom kompletteras med en prognos för vilken tid som återstår innan konkursen kan avslutas.

Utdelningsförfarandet  

Utdelning av små belopp

Beloppsgränsen för när utbetalning av utdelning i konkurs kan ske höjs från 100 till 300 kr.

Förlust av rätten till utdelningsmedel 

En borgenärs möjlighet att göra anspråk på utdelningsmedel kortas från två år till ett år. Om borgenären inte gör anspråk på medlen inom tidsfristen går borgenärens rätt till utdelning förlorad och ska i normalfallet istället fördelas på övriga berättigade borgenärer.

Ikraftträdande

Lagändringarna ska börja gälla från den 1 juli i år. Såvitt avser de nya bestämmelserna om edgång samt de ändrade belopps- och tidsbestämmelserna vid utdelnings ska de äldre bestämmelserna gälla för konkurser som beslutats före den 1 juli i år.

Varmt välkomna att höra av er till Advokatbyrån Gulliksson vid eventuella frågor om konkursförvaltning. Kontakta teamet här!

Karin Strandberg
070 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se
Jenni Tesfay
073 152 18 56
jenni.tesfay@gulliksson.se