Stärkt avtalsposition för upphovspersoner, utövande konstnärer och fotografer

Den 1 januari 2023 började flera nya bestämmelser i upphovsrättslagen att gälla. De nya bestämmelserna infördes som ett led i implementeringen av EU-direktivet om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden (det s.k. DSM-direktivet).

En särskilt intressant nyhet för upphovspersoner (dock inte upphovspersoner till datorprogram), utövande konstnärer (t.ex. sångare, musiker, skådespelare och dansare) och fotografer är de nya reglerna kring upphovsrättsliga avtal. Reglerna syftar nämligen till att stärka avtalspositionen för dessa vid överlåtelse eller licensiering av sina rättigheter till olika aktörer på marknaden, såsom t.ex. förlag, musikbolag, filmproduktionsbolag, tidningar och andra aktörer som vill utnyttja rättigheterna i förvärvsverksamhet. Reglerna träffar såväl rena licensavtal och överlåtelseavtal som andra former av avtal, t.ex. anställningsavtal och konsultavtal, om de innebär att upphovsrätt eller vissa närstående rättigheter överlåts eller licensieras.

De nya reglerna innebär bl.a. att det numera finns en lagstadgad rätt för just upphovspersoner, utövande konstnärer och fotografer att få skälig ersättning när de överlåter eller licensierar ut sina rättigheter. Dessutom har dessa rättighetsinnehavare även en rätt att få den avtalade ersättningen för överlåtelsen eller licensieringen justerad om ersättningen senare visar sig vara oproportionerligt låg i förhållande till intäkterna som licenstagaren/förvärvaren av rättigheterna får genom användningen av alstret. En intressant fråga i sammanhanget är om dessa nya upphovsrättsliga regler om ersättning faktiskt utökar skyddet för upphovspersoner, utövande konstnärer och fotografer eller om motsvarande resultat kan uppnås genom den reglering som tar sikte på oskäliga avtalsvillkor i avtalslagen.

Genom de nya bestämmelserna i upphovsrättslagen införs även en rätt för upphovspersoner, utövande konstnärer och fotografer att helt eller delvis häva avtal om licensiering och överlåtelse av sina rättigheter och behålla redan mottagen ersättning. För att hävningsrätten ska vara aktuell krävs det bl.a. att licenstagaren/förvärvaren inte utnyttjar alstret inom rimlig tid från det att överlåtelsen eller licenseringen skedde, eller från när alstret senast användes, och denne därefter inte utnyttjar alstret inom sex månader efter att ha uppmanats om att göra det. Hävningsrätten gäller endast i förhållande till avtal där licenstagaren/förvärvaren fått ensamrätt till att utnyttja alstret. Det har även införts en bestämmelse som ger upphovspersoner, utövande konstnärer och fotografer rätt att i vissa fall kräva information från sin avtalsmotpart om hur alstret använts, intäkterna för användningen och om den ersättning som licenstagaren/förvärvaren är skyldig att betala på grund av användningen av alstret.

Flera av de nya bestämmelserna om upphovsrättsliga avtal är helt eller delvis tvingande till upphovspersoners, utövande konstnärers och fotografers fördel, vilket innebär att det inte går att begränsa dessa personers rätt genom avtal eller att en begränsning endast kan göras genom kollektivt förhandlade avtal. Personer och bolag som ska ingå avtal som berörs av de nya bestämmelserna bör därför känna till bestämmelserna och hur de kan påverka avtalsutformningen. Hör gärna av dig till oss på Advokatbyrån Gulliksson om du eller ditt bolag har frågor om de nya reglerna i upphovsrättslagen eller behöver hjälp med att ta fram eller granska upphovsrättsliga avtal.

Frågor? Kontakta författaren eller teamet.

Samuel Chauca Palma, Advokat
+46 70 712 60 25
samuel.chauca.palma@gulliksson.se