Design/Mönster

Utseendet har betydelse.

En produkts design utgör ett allt viktigare element för att särskilja produkten från andra produkter på marknaden. Det gäller även för tekniskt innovativa produkter som mobiltelefoner, rakapparater, bilar m.m. Designlagstiftningen och tillgängliga registreringsförfaranden utgör ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att etablera en rättslig ensamrätt till produktutseenden (s.k. mönster). Detta är avgörande för att fullt ut kunna utnyttja den konkurrensfördel som väl utvecklad och tilltalande design ger.

Krav för att registrera en design

De viktigaste kraven för att en designregistrering ska vara giltig är att designen måste vara både ny och särpräglad. En design anses som ny om ingen i princip identisk design har gjorts allmänt tillgänglig före ansökan. En design anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av designen skiljer sig från helhetsintrycket av varje annan design som har gjorts allmänt tillgänglig före ansökan.

En design anses ha blivit allmänt tillgänglig om den har offentliggjorts i samband med ett registreringsförfarande eller på annat sätt blivit känd t.ex. genom att den har förevisats eller använts. Om så har skett är designen inte längre ny. I exempelvis Sverige och inom EU finns en möjlighet till en tolv månaders nyhetsfrist för formgivaren att under vissa förutsättningar ansöka om registrering av designen efter det att den har blivit känd (s.k. grace period).

Det är upp till sökanden att själv försäkra sig om att designen både är ny och har särprägel. Även en registrerad design kan senare komma att hävas eller ogiltigförklaras om kraven inte är uppfyllda.

Tänk efter – före ansökan

Eftersom det är själva bildmaterialet i ansökan som avgör ensamrät¬tens skyddsomfång krävs en noggrann analys av vilka bilder som ska ges in och hur dessa ska se ut. Hur ska designen på bästa sätt åskådliggöras för att skyddet ska bli så effektivt som möjligt? Är det bara grundformen eller även detaljer som ska omfattas av skyddet? Ska en eller flera ansökningar för olika delar av designen lämnas in? Skyddet kommer att se helt olika ut beroende på hur man väljer att besvara frågorna. Därför är det viktigt att tänka till före om man vill ha ett adekvat och praktiskt användbart skydd. Detta gäller inte minst när man vill gå vidare med ansökningar utanför EU. De misstag som görs under ansökningsprocessen går nästan aldrig att rätta till i efterhand.

Ensamrättens betydelse

En designregistrering i Sverige eller EU innebär att innehavaren får en ensamrätt att använda designen och kan därmed hindra andra från att använda varje annan design som ger samma helhetsintryck som registreringen. En designregistrering har den fördelen jämfört med andra oregistrerade skyddsformer såsom upphovsrätt att innehavaren får ett myndighetsbeslut som slår fast att innehavaren är just innehavare samt vad skyddet omfattar. En designregistrering underlättar också för innehavaren att agera mot intrångsgörare genom att exempelvis skicka varningsbrev eller ansöka om tullingripande. Den som använder en registrerad design utan tillstånd gör sig skyldig till intrång och kan t.ex. tvingas att betala skadestånd och förbjudas att fortsätta marknadsföra och sälja produkten. Ensamrätten kan licensieras, pantsättas, säljas m.m. En designregistrering i Sverige eller EU kan i normalfallet upprätthållas i sammanlagt 25 år.

Flera sätt att skydda design

I vissa fall kan en designskyddad produkt även skyddas på andra sätt, vilket innebär att produkten kan få parallella eller delvis överlappande skydd. Upphovsrätten uppstår utan någon registrering eller någon annan formalitet. Den kan omfatta bruksföremål och industridesign under förutsättning att dessa är originella. Ibland kan en produkts utseende eller en förpackning även skyddas genom en varumärkesregistrering.

Marknadsrätten kan också under vissa förutsättningar ge ett skydd för design och hindra vilseledande efterbildningar eller renommésnyltning på välkänd design. Det finns även en annan skyddsform för oregistrerade gemenskapsformgivningar avsedd för t.ex. modevaror med mycket kort livslängd. Detta ger dock endast skydd mot kopiering och skyddet är begränsat till endast tre år.

Det kunskapsintensiva företagets advokatbyrå

Gulliksson har under decennier arbetat med strategiskt designskydd för världsledande företag som ligger i framkant vad gäller designskydd. Vi har frekvent ärenden i gränslandet mellan skydd för en teknisk idé och skydd för design och har framgångsrikt byggt skyddsstrategier genom strategisk användning av olika immateriella rättigheter. Vi hjälper dig med bl.a. strategier, ansökningar och tvister samt licensiering.

Kontaktpersoner

Joakim Adamsson

Advokat, Senior Associate

Erik Esaiasson

Advokat, Senior Associate

Simon Henderson

Equity Partner, Advokat