Design/Mönster

Utseendet har betydelse.

Design är en viktig del av en produkts framgång på mark­naden. Det gäller även för tekniskt innovativa produkter ­som mobiltelefoner, rakapparater, bilar m.m. Den rättsliga möjligheten att få ensamrätt, och därmed kunna hindra andra från att kopiera designen, är avgörande för att fullt ut kunna utnyttja den konkurrensfördel som väl utvecklad och tilltalande design ger.

Krav för att registrera en design

De viktigaste kraven för att en designregistrering ska vara giltig är att designen måste vara både ny och särpräglad. En design anses som ny om ingen i princip identisk design har gjorts allmänt tillgänglig före ansökan.

En design anses ha blivit allmänt tillgänglig om den har offentliggjorts i samband med ett registreringsförfarande eller på annat sätt blivit känd t.ex. genom att den har förevisats eller använts. Om så har skett är inte längre designen ny. Det spelar ingen roll vem som har gjort designen känd. Det inkluderar även åtgärder av form­givaren själv. I exempelvis Sverige och inom EU finns möjlighet till en nyhetsfrist under vissa förutsättningar. Det innebär att man har tolv månader på sig att ansöka om registrering av designen efter det att den har blivit känd.

En design anses ha särprägel om en kunnig användares helhetsintryck av designen skiljer sig från helhetsintrycket av varje annan design som har gjorts allmänt tillgänglig före ansökan. Sökanden måste därför själv bl.a. försäkra sig om att designen både är ny och har särprägel. En design som registreras trots lagstiftningens krav kan senare komma att hävas eller ogiltigförklaras.

Tänk efter – före ansökan

Eftersom det är själva bildmaterialet i ansökan som avgör ensamrät­tens skyddsomfång krävs en noggrann analys av vilket bildmaterial som ska ges in och hur det ska se ut. Ska exempelvis grundformen och/eller detaljer synas på bilderna? Ska hela produktformgivningen skyddas och/eller delar av produkten m.m.? Skyddet kommer att se helt olika ut beroende på hur man väljer att besvara frågorna. Därför är det viktigt att tänka till före om man vill ha ett adekvat och praktiskt användbart skydd. De misstag som görs under ansökningspro­cessen går nästan aldrig att rätta till i efterhand.

Ensamrättens betydelse

En designregistrering i Sverige innebär att innehavaren får en ensam­rätt att använda designen och kan därmed hindra andra från att använda varje annan design som ger samma helhetsintryck som registreringen. Den som använder en registrerad design utan tillstånd gör sig skyldig till intrång och kan t.ex. tvingas att betala skadestånd. Ensamrätten kan licensieras, pantsättas, säljas m.m. En designregistrering i Sverige eller EU kan i normalfallet upprätthållas i sammanlagt 25 år.

Flera sätt att skydda design

I vissa fall kan en designskyddad produkt även skyddas på annat sätt, vilket innebär att produkten kan få parallella eller delvis över­lappande skydd. Upphovsrätten uppstår utan någon registrering eller någon annan formalitet. Den kan omfatta bruksföremål och industridesign under förutsättning att dessa är originella. Ibland kan en produkts utseende eller en förpackning även skyddas genom en varumärkes­registrering.

Marknadsrätten kan också under vissa förutsättningar ge ett skydd för design och hindra vilseledande efterbildningar eller re­nommésnyltning på välkänd design. Det finns även en annan skyddsform för oregistrerade gemenskapsformgivningar avsedd för t.ex. modevaror med mycket kort livslängd. Detta ger dock endast skydd mot kopiering och skyddet är begränsat till endast tre år.

Det kunskapsintensiva företagets advokatbyrå

Advokatbyrån Gulliksson har lång och bred erfarenhet av design­rättsliga frågor och hjälper bl.a. till med ansökningar, strategier och tvister samt licensiering.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat