Global helpdesk

Ända från mitten av sjuttiotalet har Gulliksson byggt upp ett stort internationellt nätverk av patent- och advokatbyråer. Bakgrunden var att det krävdes ansökningar om patent-, varumärkes- och mönsterskydd i varje land man önskade ett skydd. Dessutom krävdes ett lokalt utsett ombud.

Kraven togs bort 1978. Men vi har fortsatt våra samarbeten när det gäller nationella rättigheter, upphovsrätt, licensiering, företagshemligheter och rättstvister. Detta trots att våra advokater är auktoriserade EU-varumärkes- och mönsterombud och processar inför det Europeiska Patentverket. Samarbetets kontinuitet och omfattning är mycket ovanligt bland advokatbyråer i Sverige.

Detta innebär att vi kan ge svenska och utländska klienter tillgång till en global helpdesk som är behjälplig med problem i hela världen. Både när det gäller internationella affärer och tvisteförfaranden. Vi har dessutom själva en omfattande egen erfarenhet av gränsöverskridande uppdrag bland annat med att utarbeta licensierings- och skyddsstrategier, ge strategiska råd i tvister och utforma komplexa avtal på internationell nivå.

I länder som t.ex. Kina aktualiseras många gånger frågor kring immateriella rättigheter, tillverkningsavtal och etableringar. De praktiska problemen vad gäller skyddet av immateriella rättigheter, etableringsfrågor och samarbetsavtal varierar mellan olika regioner i samma land och mellan olika länder. Bra kontakt med utvalda partners som är insatta i lokala förhållanden och regelverk är därmed en nödvändighet. Med vårt internationella nätverk kan vi även hjälpa våra klienter att överbrygga och hantera kulturella skillnader. En faktor väl så viktig att ta hänsyn till i internationella affärssammanhang.

Kontaktpersoner