Patent

Innovationer inom alla teknikområden.

Det finns olika sätt att skydda tekniska idéer. I Sverige kan dessa skyddas som patent eller skydd för företagshemlig­heter. Båda kräver eftertanke och planering. Patent måste man ansöka om och få det beviljat. Företagshemligheter kräver dokumentation för att skyddas.

Vilka idéer kan omfattas av patent?

I Europa ger patent skydd för själva idéns praktiska utformning och användning, vilket innebär att det inte bara är produkter och ma­skiner utan även bl.a. förfaranden, metoder och användningar som kan patenteras. För att erhålla patent på en uppfinning krävs att den utgör en nyhet, har uppfinningshöjd och kan nyttjas industriellt, dvs. uppfinningen ska uppfylla patenterbarhetskriterierna. Idén ska också skilja sig väsentligt från de uppfinningar som är offentliggjorda före dagen för patentansökan, dvs. den ska ha uppfinningshöjd. Kravet på industriellt nyttjande innebär att vissa typer av uppfinningar inte kan ligga till grund för patent.

Hur ensamrätten till patent uppkommer

Ensamrätten uppkommer endast genom registrering. Generellt är en­samrätten till ett patent nationellt begränsad, men det är möjligt att begära prioritet i princip från vilken patentansökan som helst i värl­den. Prioritet innebär att man får använda sig av inlämningsdatumet för den första patentansökan på alla efterkommande ansökningar i andra stater om de görs inom ett år från det första inlämningsdatu­met.

Olika sätt att registrera ett patent

Registrering kan ske hos ett eller flera nationella patentverk. I Sverige handläggs patentansökningar av Patent- och registreringsverket, PRV. Det är även möjligt att söka samtidigt i flera stater genom att lämna in en internationell patentansökan som granskas av speciellt utvalda patentverk. Mer än 135 stater har anslutit sig till ”Patent Cooperation Treaty”, PCT, som utgör grunden för detta system. Detta förfarande är ekonomiskt fördelaktigt redan vid ansökningar i ett fåtal stater i jämförelse med att söka nationellt i varje stat. En patentregistrering kan gälla så länge patenthavaren önskar, dock maximalt 20 år från inlämningsdagen i de flesta stater.

Ensamrättens betydelse

Om det gäller ett svenskt produktpatent får ingen annan i närings­verksamhet än patenthavaren tillverka, bjuda ut, föra ut på marknaden eller använda en patentskyddad produkt eller föra in eller inneha en sådan produkt för något av dessa ändamål. Om det däremot gäller ett patentskyddat förfarande får ingen annan i näringsverksamhet än patenthavaren använda förfarandet eller under vissa förutsättningar bjuda ut det för användning i Sverige.

Vem har rätt till uppfinningen?

I Sverige kan endast fysiska personer vara uppfinnare. Utgångsläget är således att den enskilde uppfinnaren har en rätt att ansöka om och att erhålla patent på sin uppfinning. Den som har fått patent på en idé har sedan ensamrätten till att kommersialisera uppfinningen. En juridisk person, t.ex. ett aktiebolag, kan endast bli ägare till en uppfinning om uppfinnaren har överlåtit sin rätt. Om en uppfinnare som är anställd gör en patenterbar uppfinning vars nyttjande faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde tillförsäkras arbetsgivaren en dispositionsrätt över uppfinningen. I gengäld har arbetstagaren rätt till en skälig ersättning.

Vem ska äga patentet?

Om flera personer eller företag gemensamt har skapat eller förvärvat en uppfinning kan det råda stor osäkerhet om vad som egentligen gäller parterna emellan. Det är därför viktigt att reglera sådana situationer genom avtal.

Det kunskapsintensiva företagets advokatbyrå

Advokatbyrån Gulliksson kan hjälpa er att få bästa möjliga skydd för era uppfinningar genom vårt unika samarbete med patentbyrån Ström & Gulliksson. Vi har dessutom lång och omfattande erfarenhet av patentprocesser såväl i Sverige som internationellt. Samtidigt kan vi ef­fektivisera eventuella samarbeten med externa parter genom upprät­tande och granskning av avtal rörande patent.

Kontaktpersoner

Magnus Dahlman

Equity Partner, Advokat

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat