Arbetsrättsliga konsekvenser som följd av Corona-viruset

Regeringen har kommit med nya förslag avseende olika former åt stöd åt företag som pressas hårt på grund av Corona-virusets spridning. Det är viktigt att ständigt uppdatera sig och ta reda på vad ni företagare har för stöd som kan utnyttjas i denna situation och se till att rätt åtgärder vidtas för att erhålla stöd.

Då det är fråga om förslag är det svårt att med säkerhet veta vilka krav som ställs för att ha rätt att erhålla föreslagna stöd. Vi på Gulliksson följer detta löpande för att kunna ge rätt råd på vägen.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
Regeringen har föreslagit en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Staten står tillfälligt för sjuklönekostnader
I vanliga fall gäller enligt sjuklönelagen att det är arbetsgivaren som ansvarar för sjuklön under de första 14 dagarna av en sjukskrivning.
Regeringen har nu föreslagit att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj.

Karensavdraget slopas tillfälligt
Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget. Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att arbetsgivare kommer kunna ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan.

Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag.

När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt att handlägga alla ärenden som kommer in.

Krav på läkarintyg tas bort
Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg. Det ska gälla från och med 13 mars 2020.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen nu förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget innebär att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran.

Stödet gäller från 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand.

Korttidsarbete
Sedan tidigare har regeringen beslutat om korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, vilket innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att arbetsgivare behöver säga upp personen. Det betyder möjligheter att minska den anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Stödet kan sökas från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020.

Vi på Gulliksson har fått ett flertal frågor från våra kunder när det gäller konsekvenser av spridningen av Corona-viruset covid-19 och hur det påverkar den dagliga verksamheten hos våra kunder. Vi har på Gulliksson lång och omfattande erfarenhet av rådgivning inom arbetsrätt och vi följer utvecklingen och arbetar med strategier och juridisk rådgivning för våra kunder vad gäller deras verksamheter som påverkas av utvecklingen i samhället.

Kontakta vår advokat och partner Karin Strandberg om ni vill få arbetsrättslig rådgivning.

Karin Strandberg, partner och advokat
070 819 06 52
karin.strandberg@gulliksson.se