“En immaterialrättslig Due Diligence kan vara avgörande vid företagsförvärv”

En grundlig företagsanalys vid förvärv och sammanslagningar är avgörande för att säkra affärsmässig framgång. Gullikssons har lång erfarenhet av företagsförvärv och Due Diligence. Med ett särskilt fokus på förvärv av företag med hög grad av immaterialrättsliga tillgångar.

Due Diligence brukar delas in i olika delanalyser med olika fokus, till exempel juridisk, kommersiell, finansiell, miljörättslig eller immaterialrättslig Due Diligence.

– För att genomföra ett lyckat förvärv krävs en rad olika undersökningar och utvärderingar, inte minst för att se till så att transaktionen omfattar de immaterialrättsliga tillgångar som behövs för att kunna bedriva verksamheten vidare. Gulliksson har lång erfarenhet av just komplexa transaktioner där de immaterialrättsliga tillgångarna utgör den strategiskt viktigaste beståndsdelen i förvärvet och har både kunskap att värdera immateriella rättigheter och att skräddarsy avtal där sådana rättigheter överförs eller kommersialiseras, säger Hans-Anders Odh som ser ett allt större behov hos företag för just strategiska förvärv av immateriella rättigheter och en korrekt utförd IP Due Diligence.  

Ett företags egendom består normalt i såväl fysiska och immateriella tillgångar. Utvecklingen har gått mot att de immateriella tillgångarna har allt större andel av företagsvärdet.

– Idag räcker det inte med att konstatera att företaget har immateriella tillgångar, säger Hans-Anders Odh.

Due Diligence-rapporten måste också innehålla en kvalitativ analys om vad som skyddas, om det är relevant för verksamheten, hur hållbart skyddet är och om eventuella brister i skyddet kan repareras. En sådan analys kräver en särskild specialkunskap.

– Vi har en unik specialisering av företagsförvärv och transaktioner som omfattar det immaterialrättsliga området. Vi sätter samman team med olika specialistkunskaper med särskild erfarenhet av komplexa företagsöverlåtelser, patent, teknologi, varumärken, design, avtal och andra IP-rättsliga aspekter. Vår arbetsgång följer en metodik som är väl beprövad.

För att en due diligence-process ska vara effektiv är det viktigt att utgå från syftet med förvärvet. Normalt inleder parterna med ingå ett “letter of intent”, en avsiktsförklaring. Nästa steg är att få inhämta, analysera och värdera all information som finns om förvärvsobjektet och granska det för att se om avsikterna med förvärvet kan uppfyllas till det angivna priset. Därutöver kan Gulliksson hjälpa till med hela den juridiska förvärvsprocessen och avtalen som reglerar köpeskilling, garantier och övriga villkor för förvärvet.

– Vi anlitas ofta vid företagsförvärv där det bolag som ska förvärvas har en betydande och strategisk portfölj av immaterialrättigheter. För den typen av företagsförvärv är vi en av de ledande advokatbyråerna i Sverige, säger Hans-Anders Odh som tillsammans med teamet på Gulliksson ofta agerar samordnare och rådgivare vid företagsförvärv.

Gullikssons har en unik ställning och är idag en av de största advokatbyråerna i Sverige vad gäller immaterialrätt och ett förstahandsval inom affärsjuridiken för kunskapsintensiva företag.

Gulliksson kan med sin specialistkompetens erbjuda:
Rådgivning under hela Due Diligence-processen
Upprättandet av skräddarsydda avtal anpassade till avtalsobjektets rättsliga egenskaper
Bistå med värdering av immateriella rättigheter
Bidra med att skapa rimliga förväntningar på förvärvsobjektet
Agera samordnare för de olika rådgivare som kan vara nödvändiga under processen

Vad omfattar en due diligence hos Gulliksson?

En klargörande rapport
kring vad som förvärvas samt en utvärdering av risker och möjligheter med förvärvet. Detta klargörande ger förståelse för förvärvsobjektet och dess kommersiella förhållanden.

En grundlig utvärdering av risker som innebär att köparen kan förutse och begränsa oönskade händelser innan ett förvärvsavtal har slutits. Det innebär att köparen till exempel kan identifiera och förbereda de synergieffekter som förvärvet skulle kunna ge.

En välgrundad värdering där själva Due Diligence-analysen ger grunden som krävs för värderingen av förvärvsobjektet vilket i sin tur underlättar uppskattningen av nivån på köpeskilling för förvärvet.

Vill veta mer om hur Gulliksson kan bistå vid företagsöverlåtelser?
Välkommen att kontakta oss!

 

Hans-Anders Odh, Partner
070-347 57 45
hans-anders.odh@gulliksson.se

Gulliksson kan förutom att genomföra due diligence-processer även medverka vid avtalsförhandlingar, ge råd kring finansieringsfrågor och företräda både köpare och säljare. Vi anpassar arbetsinsatsen utifrån uppdraget och kan även bidra med projektledning och medverka vid taktiska förhandlingar. Vi har etablerade samarbeten med revisorer, skatteexperter, patentingenjörer och miljöexperter, både i Sverige och utomlands.