Köplagen tillämplig trots att säljaren var näringsidkare och köparen privatperson vid köp av häst

Vid köp av en häst mellan två privatpersoner gäller köplagen, vid köp av en häst från en näringsidkare till en privatperson gäller konsumentlagen. Men hos vem ligger ansvaret att veta vilken lag som gäller vid försäljning av en häst? Är det rimligt att tillämpa Konsumentköplagen på en föränderlig vara? Ett aktuellt domslut i hovrätten aktualiserar frågan var gränsen mellan privatperson och näringsidkare inom hästnäringen går.

I det aktuella målet var det frågan om personen som sålt hästen skulle anses vara näringsidkare eller inte och således vilken lag som skulle tillämpas. Hovrätten i Västra Sverige har i domslut fastställt att säljaren trots att denna var en registrerad näringsidkare och bedrev verksamhet i form av ponnyridning skulle anses ha sålt hästen som privatperson och att Köplagen (1990:931) därmed var tillämplig lag i målet.

– Det intressanta är egentligen om det är rimligt att överhuvudtaget tillämpa en lag som Konsumentköplagen på en vara som är så pass föränderlig som ett djur. En tendens vi ser idag bland hästägare, som även är näringsidkare,  är en ökad försiktighet att sälja hästar till konsumenter, kommenterar Cecilia Tholse-Rogmark, partner hos Gulliksson.

Konsumentköplagen i sig är tydlig: en näringsidkare definieras som en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Konsumentköplagen ska inte tillämpas när en näringsidkare säljer en vara under sådana förhållanden att hon får anses handla som privatperson. Professionella ryttare eller ryttare som rider på en högre nivå som anser att de säljer en häst i privat regi kommer ofta istället att betecknas som näringsidkare enligt konsumentköplagen på grund av t.ex. sponsorer och mästerskap som är ekonomiskt gynnande och har ett direkt samband med ridningen. Det i sig kan leda till risker vid försäljning till privatperson som kan luta sig mot lagstadgad reklamationsrätt och bevisregler kring dolda fel.

Cecilia Tholse-Rogmark  välkomnar de granskningar som pågår och de förslag till förändring som finns kring handel av levande djur och betonar riskerna för säljare med dagens bedömningar.

– När en konsument kan luta sig mot Konsumentköplagen vid hästköp kan det i värsta fall innebära inte bara att hästen kan lämnas tillbaka utan även att köparen kan få ersättning för de kostnader som köpet har inneburit som till exempel stallhyra, veterinärräkningar och foder. Frågan är komplex, handel med djur är alltid speciellt. En häst är på sätt och vis en högst föränderlig och “begagnad vara” oavsett ålder. Personligen tycker jag det är en tråkig utveckling om hästuppfödare inte vill ta risken att sälja till icke-näringsdrivande privatpersoner.

Cecilia Tholse-Rogmark som är drivande inom Gullikssons team som arbetar Equine Law, ett område som ofta aktualiserar köp- och skadeståndsrättsliga frågeställningar.

Ett bra avtal för både köpare och säljare slår fast vilken lag som ska tillämpas. De flesta skador på hästarna inträffar just de första 6 månader efter köpet och vem som bär ansvar för kostnader och bevisbörda är till stor del beroende av vilken lag som tillämpas. Det bör dock poängteras att Konsumentköplagen är tvingande och kan alltså inte kan avtalas bort men i det aktuella domslutet visar det sig att man kan trots hästrelaterad verksamhet kan sälja en häst som privatperson. Då kan även det omvända gälla. Det vill säga att man kan även köpa en häst som privatperson och säljaren kan, trots att köparen till synes är näringsidkare, alltså hamna i Konsumentköplagen. Följden av dess tvingande regler är idag mycket betungande för en näringsidkare.

Här kan du läsa domen i sin helhet.

Equine Law berör områden som arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser samt fastighets- och entreprenadrätt. Vi rekommenderar att alltid kontakta advokat om du skall sälja eller köpa häst. Gulliksson biträder klienter med att upprätta och granska kommersiella avtal inom de flesta avtalsområden och branscher som berörs av Equine Law och vi erbjuder även strategisk rådgivning vid olika typer av affärer.

Kontakta:
Cecilia Tholse Rogmark, Partner
0735 195 950
cecilia.tholse@gulliksson.se