Rätt att hålla inne och sälja varor vid utebliven betalning

I tider av ekonomisk osäkerhet är det av vikt att ert företag står väl förberett för olika situationer som kan uppkomma på grund av att motparter får betalningssvårigheter. Om betalningssvårigheterna senare leder till en konkurs är det av särskild vikt att ni på bästa sätt och i förväg säkerställer att ni får er fordring ersatt. I denna artikel behandlas generellt möjligheten att till säkerhet för kravet på betalning från en motpart hålla inne egendom och även sälja denna.

Om betalningsordningen i förmånsrättslagen och fordringars prioritet
Förmånsrättslagen reglerar i vilken ordning borgenärerna har rätt till betalning vid utmätning eller konkurs. Utgångspunkten är att alla fordringar i en konkurs ska ha lika rätt enligt den s.k. likabehandlingsprincipen. Lagens bestämmelser om särskild och allmän förmånsrätt kompletterar denna princip. Särskild förmånsrätt avser viss egendom och gäller vid utmätning eller konkurs. Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom i konkursboet. Fordringar som är förenade med förmånsrätt är prioriterade före fordringar utan förmånsrätt och särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. Vidare kan särskild förmånsrätt exempelvis följa med en s.k. handpanträtt och därmed en rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för fordran (kallas även för retentionsrätt). Om ni i er egenskap av borgenär har sådan lös egendom i er besittning eller under motsvarande kontroll har ni en väsentligt bättre utgångspunkt att få betalt, varför det är viktigt att få klarhet i förutsättningarna.

Närmare om retentionsrätten
Här ska en översiktlig redogörelse lämnas avseende retentionsrätten. Det är redan inledningsvis värt att notera att sådan rätt kan accepteras av rättsordningen även när sådan säkerhet inte har avtalats mellan parterna.

Retentionsrätt har sedan gammalt tillerkänts hantverkare i egendom som lämnats in för reparation, bearbetning eller liknande och även ansetts vara gällande för industriföretags fordran på grund av arbete på annans sak. Ett vanligt exempel på retentionsrätten är en verkstads rätt att kvarhålla ett fordon till säkerhet för krav på betalning för utförda reparationsarbeten.

En förutsättning för retentionsrätt är dock att det finns ett direkt samband mellan fordran (dvs. arbetet som utförts) och egendomen som hålls inne. Principen har tydliggjorts i ett avgörande från HD där ett industriföretag inte erhöll förmånsrätt för sin fordran på utfört arbete i beställarens konkurs då plåten som kvarhölls inte var den plåt som det obetalda arbetet utförts på.

Från principen om direkt samband mellan fordran och kvarhållen egendom kan jämföras den om kopplad säkerhetsrätt i kommissionslagen, vilken för handelskommissionärer (mellanman) tillerkänner panträtt i kommittentens (huvudman) varor även avseende andra uppdrag för kommittenten än de varorna avsett.

I ett senare avgörande från HD kom en utökning av gränserna. Ett transportföretag, som utfört distribution av ett klädföretags varor till kund, kvarhöll varor som hade lagerhållits för klädföretaget vid dess konkurs. Transportföretaget tillerkändes förmånsrätt i detta fall även för fordringar för utlägg avseende främst frakt av varor som transportföretaget tidigare lagerhållit med anledning av tidigare uppdrag. I avgörandet konstaterade HD att ett transportavtal i speditions- och logistikbranschen utgjorde handelsbruk, att stöd för att transportbolaget skulle anses ha en kopplad säkerhetsrätt också kunde hämtas från kommissionslagen och att bestämmelserna i transportavtalet om kopplad säkerhetsrätt var bindande för parterna.

En generell slutsats som kan dras av beskrivningen från praxis ovan är att omfattningen av retentionsrätten är situationsberoende. Genom avtal kan omständigheterna för retentionsrätten och därmed förmånsrätten utvidgas, men hanteringen behöver också hanteras på korrekt vis.

Advokatbyrån Gulliksson har mångårig erfarenhet att hantera dessa förhållandevis svåra frågor. Vi har också gedigen kunskap av att kunna ta fram avtal och säkerställa att den säkerhet man tro sig ha också står sig i en framtida utmätnings- eller konkurssituation.

I händelse av konkurs har konkursförvaltaren att sälja gäldenärens egendom på auktion eller på annat sätt efter vad förvaltaren anser vara mest fördelaktigt för boet. Lös egendom i vilken en borgenär har panträtt eller retentionsrätt får som utgångspunkt inte utan borgenärens samtycke säljas på annat sätt än på auktion och borgenären får själv ombesörja att egendomen säljs på auktion. I sådana situationer kan vi bistå i dialogen med konkursboet för att på så vis säkerställa att er rätt också upprätthålls.

Som ni säkert förstår bör sådana här frågor inte utelämnas åt slumpen. Har ni behov av vår rådgivning och önskar biträde i fråga om säkerhet i egendom, hantering avseende försäljning av denna eller andra närliggande frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Christoffer Andersson
Associate
070 221 19 79
christoffer.andersson@gulliksson.se
Håkan Hallström
Partner, Advokat
076 724 40 02
hakan.hallstrom@gulliksson.se