När konkursförvaltaren knackar på – vad innebär ett återvinningskrav?

I väntan på en eventuell sänkning av styrräntan utgör lönsamhetsbekymmer ett fortsatt besvär för många företag och Kronofogden har noterat att det är ovanligt många bolag som går i konkurs. Även företag med en solid ekonomi kan få problem då betalningar från vad som framstod som en pålitlig kund krävs tillbaka av kundbolagets konkursförvaltning efter att kunden försatts i konkurs. Du som företagare ställs då inför flera komplexa avväganden om hur du ska värna ditt företag mot ett återvinningskrav som riskerar bolagets likviditet. Denna artikel kommer översiktligt redogöra för konceptet återvinning enligt Konkurslagen.

Vad innebär ett återvinningskrav?
Återvinning innebär att en viss rättshandling som ett bolag i konkurs har gjort före konkursen återgår. Det innebär i praktiken att egendom som flyttats från ett bolag innan det gick i konkurs återförs till konkursboet. Återvinningsbar egendom är vanligtvis pengar men kan även vara lös egendom, som till exempel bilar, eller till och med fast egendom. Även omständigheten att bolaget betalat skulder en kort tid före konkursen kan innebära krav om återvinning.

När får ett konkursbo framställa ett återvinningskrav?
Det är konkursförvaltaren som ansvarar för att utreda om det finns återvinningsbara transaktioner i en konkurs. Det finns flera olika scenarion där konkursförvaltaren kan bedöma att det finns förutsättningar att framföra ett återvinningskrav. Ett generellt krav är att konkursbolaget agerat så att en eller flera av dess borgenärer, det vill säga någon som har ett krav mot konkursbolaget, får sämre möjligheter att få betalt för sitt eller sina krav. Några av de vanligaste scenarion som kan leda till återvinningskrav är bland annat följande.

  • Konkursbolaget genomför en transaktion som gynnar en borgenär eller medför att andra borgenärer inte får betalt,
  • Konkursbolaget säljer egendom till tredje part, till exempel en släkting eller nära vän, till ett underpris för att den inte ska kunna säljas av konkursförvaltaren,
  • Konkursbolaget ökar sina skulder utan att få motsvarande ersättning,
  • Konkursbolaget ger bort egendom,
  • Konkursbolaget ger en anställd oskäligt hög lön,
  • Konkursbolaget betalar en skuld med ovanliga betalningsmedel, i förtid eller med belopp som avsevärt har försämrat gäldenärens ekonomiska ställning.

Faktorer som kan påverka konkursförvaltarens bedömning är konkursbolagets ekonomiska situation, storleken på det värde som konkursbolagets rättshandling påverkat, hur nära konkursutbrottet agerandet skedde, om personen eller bolaget som dragit nytta av agerandet är närstående till konkursbolaget. Det kan noteras att i vissa fall spelar det faktiskt ingen roll att mottagaren av värdet inte kände till konkursbolagets ekonomiska situation eller dess avsikter.

Vad kan man göra för att skydda sig från ett återvinningskrav?
Det är svårt att ha full kännedom om sina kunders ekonomi. Det finns vissa saker som går att tänka på. Om en underentreprenör eller dylikt ska anlitas går det t.ex. att kontrollera om bolaget har en godkänd F-skatt. Om F-skatten är återkallad kan det innebära att bolaget har ådragit sig skatteskulder. Det går även att kontrollera om bolaget är restfört för skulder för att få en viss kontroll över kundens betalningsförmåga.

Om ni ändå hamnar i en situation där en konkursförvaltare framställer ett återvinningskrav kan ni givetvis bestrida återvinningskravet och förklara varför transaktionen inte är återvinningsbar. Ha i beaktande att de faktorer som påverkar ett eventuellt återvinningskrav är många och inte alltid lätta att hålla isär. Det händer att lekmän, när de ska bestrida återvinningskrav på egen hand, oavsiktligt argumenterar mot sin egen sak.

Vi på Gulliksson kan bistå med en juridisk bedömning av dina möjligheter att agera mot ett återvinningskrav. Om du har frågor eller önskar biträde i insolvensrättsliga frågor är du välkommen att kontakta oss.

Thérèse Nord Gertzell
Advokat
070 714 40 62
therese.gertzell@gulliksson.se
Karl Lindström
Associate
072 230 44 68
karl.lindstrom@gulliksson.se