Bolagsrätt

Från bolagsform till bolagsstämma.

Bolagsrätten innehåller bl.a. de regler som styr beslutsfattande vid bolagsstämmor och styrelsemöten, kapitalanskaffning, avveckling och frågor kopplade till ägande och formerna för det. Eftersom bolagsrätten har en grundläggande funktion i företagens vardag har de flesta företag vid olika tillfällen behov av bolagsrättslig rådgivning i någon form.

Vi kan bistå med allt som sorterar inom bolagsrättens område – från det viktiga valet av bolagsform till olika frågor som aktualiseras i den dagliga verksamheten, t.ex. kapitalanskaffning och emissioner, investeringsavtal, joint ventures, samarbetsavtal, aktieägaravtal, kapitalskydd, minoritetsskydd, ansvar för styrelse och VD, bolagsstämmor och corporate governance, upprättande av ägaravtal, obestånd, konkurs och likvidation.

Vi erbjuder våra klienter löpande tjänster för exempelvis bolagsstämmor, styrelsemöten, ändring av bolagsordning, upprättande och ingivande av årsredovisning och formalia kring registreringsärenden. Vi kan även gå in som ordförande och/eller protokollförare.

Flera av byråns advokater sitter i styrelser och har gedigen erfarenhet av att arbeta med både svenska och utländska bolag. Vi erbjuder rådgivning för bolag, stiftelser och föreningar.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat

Karin Strandberg

Equity Partner, Advokat