Kommersialisering av IPR

Från strategi till affärskoncept.

En innovatör som önskar lansera en ny produkt på markna­den står ofta inför ett svårt beslut att välja den rätta kommersialiseringsmetoden för varje specifik mark­nad. En kommersialisering kan ske helt i egen regi, med hjälp av en eller flera samarbetspartners eller genom en kombination av dessa metoder.

Med vår specialistkompetens inom bl.a. det immaterialrättsliga området kan vi bistå både innovatörer och entrepre­nörer med att hitta den bäst anpassade strategin inför varje produktutveckling och marknad. Vi kan hjälpa till med produktidentifiering och att utveckla, skydda, kommersialisera och upprätthålla goda idéer och affärskoncept. Vi hjälper även till med att hitta lämpliga samarbetspartners och finansiärer.

Våra advokater kan också förhandla, granska och upprätta alla typer av avtal oavsett om det gäller mellan svenska eller utländska parter. Vi har en heltäckande modell för att undvika fallgropar och erhålla bästa möjliga imma­terialrättsliga skydd under hela kommersialiseringsprocessen.

 Kommersialisering i egen regi

Produkter kan exploateras genom egen tillverkning och försäljning antingen genom befintligt bolag eller genom att etablera dotterbolag, filialer eller försäljningskontor. Egen regi innebär dock en riskex­ponering. Av många skäl kan det vara svårt att etablera dotterbolag på marknader utanför Sverige. Filialer kan många gånger vara enklare.

Samarbetspartners

Det är mycket lättare att hitta samarbetspartners om det finns ett starkt immaterialrättsligt skydd eller goda möjligheter att få det. Att företagshemligheter och know-how är hanterade på ett strategiskt och konfidentiellt sätt är också av stor vikt. En nackdel med sam­arbetspartners kan bl.a. vara bristen på kontroll över tillverkningen, försäljningen eller marknadsföringen. Framgången är dock helt avhängig av hur avtalen med eventuella partners utformas.

Vanliga avtalstyper

För att skydda sina immaterialrättigheter – och kommersialiseringen av dem – kan det vara nödvändigt att upprätta olika typer av avtal. Några exempel är sekretessavtal, avsiktsförklaringar, optionsavtal, licensavtal, agentavtal och distributionsavtal. I alla situationer är det viktigt att ingå sekretessavtal med motparten för att undvika att sekretessbelagd information utnyttjas eller avslöjas.

Överlåtelser och upplåtelser

En överlåtelse avser hela den rätt som innehavaren förfogar över, till skillnad från en upplåtelse som endast avser en del eller delar av rät­tigheterna. Överlåtelseavtal avseende immaterialrättigheter är så speciella att de nära nog kan betraktas som en egen avtalsform. En överlåtelse kan, eller måste, antecknas i olika register beroende på överlåtelseobjektet. Oavsett om det görs eller inte är det bra att känna till konsekvenserna.

Licensavtal och förlagsavtal är de viktigaste typerna av upplåtelseavtal. Licensavtalet betraktas också som en speci­ell typ av avtal som inte har någon på förhand given avtalsmall eller avtalstolkning. Därför är det av betydande vikt att beakta och bedöma den aktuella situation som ska avspegla sig i avtalet.

Know-how

Know-how har ofta stor ekonomisk betydelse, inte minst för tekniskt utvecklade bolag som exempelvis kan licensiera sin know-how mot royalty. Know-how är ett paket bestående av betydelsefull och hemlighållen praktisk information som inte är patentskyddad, men som är ett resultat av erfarenheter och testning.

Patentlicenser kombineras ofta med upplåtelse av licensgivarens know-how angående patentets utnyttjande vid tillverkning och marknadsföring. I vissa fall kan know-howlicensen vara den ekonomiskt mest väsentliga.

Varumärken

Kända varumärkens image kan utnyttjas bl.a. genom att licensieras till bolag i andra branscher där de utnyttjas för andra varor och tjänster s.k. brand stretching eller logo licensing. En upplåtelse av exempelvis ord, namn, symboler, figurer, design eller en kombination av dessa i syfte att skapa en särskild efterfrågan på de produkter som de kopplas samman med kallas för merchandising.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat