Intressant domslut gällande otillåten färgbegränsning

När datorprogramföretaget ContextLogic genom en internationell varumärkesregistrering försökte få sin g-logga registrerad i Sverige sa såväl PRV som Patent- och marknadsdomstolen nej.
– För svenska varumärken gäller enligt tidigare praxis att
ett svartvitt varumärke anses omfatta alla färger, vilket skiljer sig från EU-varumärken, som omfattar den färg som märket är registrerat i, säger advokat Emma Carlius, varumärkesjurist hos Gulliksson och specialiserad på svensk och internationell varumärkesrätt.

PRV avslog ContextLogics ansökan på grund av förväxlingsrisk med två tidigare EU-varumärkesregistreringar. Dessa tidigare registreringar avsåg två g-loggor i andra färger, vilka liksom ContextLogics ansökan omfattade datorprogram. ContextLogic bestämde sig därför för att överklaga ärendet till Patent- och marknadsdomstolen och i samband därmed justera sin ansökan till att endast omfatta märket i grönt och vitt.

ContextLogic anförde att den grönvita färgkombinationen redan ingick i den internationella registreringen och att justeringen inte innebar en ändring av varumärket utan endast en begränsning av skyddsomfånget.

– ContextLogic ville begränsa ansökan till att endast omfatta grönt och vitt. Eftersom svartvita varumärken enligt svensk praxis täcker in alla färgkombinationer menade ContextLogic att märket i grönt och vitt utförande ingår i skyddsomfånget och att justeringen därför skulle godtas, säger Emma Carlius. 

Domstolen delade PRV:s bedömning vad gäller förväxlingsrisken och fastställde därför att hinder för registrering förelåg. Beträffande den begärda justeringen av ContextLogics varumärke noterade domstolen att denna utgår från att skyddsomfånget för bolagets varumärke i svartvitt omfattar samtliga färgkombinationer, det vill säga även i grönt och vitt utförande. Domstolen gjorde emellertid bedömningen att ansökan inte kan ges det skyddsomfång som ContextLogic gör gällande i målet. Man refererade härvid till EU-tribunalens dom den 9 april 2014 i mål T-623/11 där tribunalen uttalade att det är tveksamt om ett svartvitt märke täcker in alla färger.

Patent- och marknadsdomstolen uttalade vidare att oavsett hur färgändringen förhåller sig till skyddsomfånget måste prövningen ta sin utgångspunkt i bestämmelsen om ändring i sökt varumärke i 2 kap. 2 § varumärkeslagen. Bestämmelsen innebär att en sökande endast får göra oväsentliga ändringar som inte påverkar helhetsintrycket. Domstolen konstaterade därefter att den begärda färgändringen inte innebär en oväsentlig visuell skillnad som påverkar varumärkets helhetsintryck och att ändringen därför inte kunde tillåtas. Eftersom justeringen inte godkändes prövades inte frågan om ContextLogics varumärke i färgkombinationen grönt och vitt skulle medges giltighet i Sverige och överklagandet avslogs. Domen har överklagats.

– Beslutet att inte tillåta en justering som innebär en begränsning av färg kan medföra en ändring av praxis för svenska varumärken. Det ska bli mycket intressant att se hur Patent- och marknadsöverdomstolen kommer att resonera kring skyddsomfånget och begränsningar vad gäller färgkombinationer, säger Emma Carlius.

Varumärket är ofta en av de viktigaste tillgångarna för både företag och organisationer och Gullikssons varumärkesteam följer noga hur utvecklingen inom praxis påverkar de val företag behöver ta ställning till vid registrering.

– Vi erbjuder rådgivning kring varumärkesskydd runt om i världen, både genom olika internationella registreringssystem och via vårt internationella nätverk av samarbetspartners. Att göra om, förändra eller byta ut en logotyp är en känslig process som kräver strategiska och juridiska överväganden, säger Emma Carlius.

Teamet hos Gulliksson hanterar allt som rör skydd av varumärken. Från idé till registrering samt det kontinuerliga arbetet som krävs för att behålla skyddet och företräder klienter inför Patent- och Registreringsverket (PRV), EU:s varumärkesmyndighet (EUIPO) och World Intellectual Property Organisation (WIPO).

Läs mer om de tjänster vi erbjuder kring varumärken och firmor här.