Equine Law

Rättigheter, skyldigheter och affärsmöjligheter inom hästnäringen

Hästnäringen är idag en modern och innovativ industri som genererar affärsmöjligheter såväl nationellt som internationellt. Equine law omfattar alla juridiska frågeställningar som kan uppstå. Med välrenommerade arrangemang och tävlingar, framgångsrik avel, väl ansedda utbildningar, affärsöverlåtelser över landsgränser, företagsexpansioner och förvaltning av gårdar och mark berörs många delar av affärsjuridiken av Equine Law – hästjuridik.

Med hästen som utgångspunkt skapas såväl affärsmöjligheter som utmaningar, både nationellt och internationellt inom en marknad som präglas av tillväxt.  Gulliksson har specialiserade advokater som frekvent företräder företag och affärsverksamheter med olika inriktning inom hästnäringen. Förutom allmänna lagar och regler gäller även specifika regelsystem, stadgar och policys specifika för equine law. I vissa frågor kan det vara nödvändigt att även beakta de internationella regelverken om forum och tillämplig lag.

Equine Law är bland annat en del av civilrätten som reglerar köp- och skadeståndsrättsliga frågor men omfattar även områden som arbetsrätt, avtalsrätt, bolagsrätt företagsöverlåtelser samt fastighets- och entreprenadrätt. Vi biträder våra klienter med att upprätta och granska kommersiella avtal inom de flesta avtalsområden och branscher som berörs av Equine Law och vi erbjuder även strategisk rådgivning vid olika typer av affärer. De juridiska frågorna inom hästnäringen är ofta komplexa, vilket kräver specialistkompetens inom områdena ovan.

Gulliksson företräder enskilda idrottare, företagare, klubbar och förbund vid olika myndigheter, domstolar och nämnder. Vi kan också bistå vid förhandling av kontrakt och vid arbetet med nya sponsorer genom vår erfarenhet av idrottsjuridik.

Gulliksson hanterar alla slags affärstvister – vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndighet och skiljenämnd. Vi för klientens talan vid förhandlingar, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, medling, internationell tvistlösning och vid alternativt tvistlösningsförfarande. Vår erfarenhet av processer sträcker sig även utanför Sveriges gränser och vår förståelse och erfarenhet av equine law är omfattande. Många på byrån är mycket aktiva inom idrott på olika sätt och har ett stort engagemang inom ridsportsnäringen specifikt. Dels som utövare men även med styrelsearbete i olika föreningar och annan verksamhet i olika idrottsförbund.

Våra klienter omfattar professionella ryttare, uppfödare, agenter, veterinärer, investerare, företag och förbund som var och en och tillsammans utgör stommen och driver utvecklingen inom dagens moderna och framgångsrika hästsport- och affärsnäring.

Gulliksson är en del av ett större internationellt nätverk, EUAEL (European US-Asian Equine Law) , som är ett samarbete mellan advokater där som arbetar aktivt med frågor med inriktning på häst och näringsverksamhet inom hästbranschen. Nätverket består av advokater runt om i världen och tillsammans har vi mer än 40 års erfarenhet inom Equine Law.

Genom samarbetet i EUAEL kan Gulliksson vara behjälpliga med större internationella försäljningar eller tvistemål avseende till exempel samarbetsavtal, försäljning av hästar och liknande.  Vi kan även biträda våra klienter, genom våra samarbetspartners i EUAEL, direkt på plats i andra länder.

– EUAEL är en viktig del av vårt arbete inom Equine Law. Genom nätverket har vi alltid tillgång till det senaste inom juridiken avseende hästnäringen men även att genom gemensamma krafter påverka rent politiskt avseende lagstiftningen kring just hästköp och ridsport och utvecklingen i dessa frågor. Det är ett stort värde att ha tillgång till så många duktiga advokater runt om i världen och att vi kan synliggöra juridiken kring hästar och ridsport, säger Cecilia Tholse Rogmark

Equine-US-ASIAN-Lawyers-WEB72dpi-big

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund