Film och musik

Film- och musikbranschen omfattar många olika rättsområden men vanligtvis rör de juridiska frågeställningarna kommersialisering av och samarbeten kring immaterialrättigheter. Eftersom alla branscher, och i synnerhet film- och musikbranschen, ständigt utvecklas och förändras måste samarbets- och avtalsformerna kontinuerligt ses över för att motsvara klientens behov och målsättningar.

Gulliksson har lång erfarenhet av rådgivning och representation i relation till de olika aktörerna och organisationerna inom branscherna. Vi bistår våra klienter med upprättande, granskning och förhandling av olika branschspecifika avtalstyper, inklusive diverse typer av licensavtal. Vi erbjuder även förhandlingsstöd och representation vid tvister i förhållande till såväl avtalsparter som utomstående parter, inklusive ombudskap inför domstolar och skiljenämnder.

Frågor om rörliga bilder – både via traditionell TV och sändningar via internet genom Youtube, IPTV eller olika streaming- och on-demand-tjänster – är ett område traditionellt bundet till upphovsrätten. Men området förändras konstant i takt med teknikens möjligheter och utvecklingen av olika nedladdningstjänster och delningsmöjligheter. Gulliksson har kompetens inom produktion av traditionell långfilm och av de avtal som då kan aktualiseras såsom avtal om finansiering, rättighetsklarering och licensering. Gulliksson har också kunskap om s.k. icke-linjär TV och film som distribueras och streamas på alternativa digitala plattformer. Vi företräder exempelvis både utövande konstnärer såsom skådespelare samt film- och TV-produktionsbolag och andra aktörer i branschen.

Kontaktpersoner

Erik Esaiasson

Advokat, Senior Associate

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat