Immaterialrättstvister

Några av branschens bästa processjurister.

För det kunskapsintensiva företaget innebär de immateriella rättigheterna konkurrensfördelar på en allt mer globaliserad marknad. Hjulen snurrar allt fortare och de senaste årens digitalisering i kombination med internet och nya teknologier, som exempelvis 3D-printing, har medfört större risker för intrång, inte bara i Sverige utan över hela världen.

För att det skydd som ensamrättigheterna ger ska vara ändamålsenligt måste man ibland agera för att beivra intrång. Det passiva företaget får snart se sina marknadsandelar sjunka, sina varumärken urvattnas och sina investeringar minska i värde. På Gulliksson har vi gedigen erfarenhet av att ge våra klienter strategisk rådgivning om hur rättigheterna bäst skyddas och vilka åtgärder som bör vidtas i specifika fall. Vår unika inriktning på det immaterialrättsliga området betyder att vi kan erbjuda våra klienter några av branschens bästa processjurister.

Åtgärder som kan vidtas på ett tidigt stadium kan t.ex. vara stopp av import av varor med hjälp av tullen, intrångsundersökningar och andra former av åtgärder för bevissäkring. Vi hjälper också till att skicka varningsbrev, och kan föra ett ärende till domstol om det skulle krävas. Vid ett domstolsförfarande kan den som begår intrånget omedelbart förbjudas att fortsätta intrånget och åläggas att betala vite och skadestånd. Det finns även en rad andra sanktioner som kan drabba den som gör intrånget. Ett aktivt tillvaratagande av sina rättigheter har också en avskräckande effekt för andra på marknaden.

Gulliksson har också lång erfarenhet av processer i andra länder, inte minst inom patenträttsliga mål. Genom vårt samarbete med patentbyrån Ström & Gulliksson har vi dessutom teknisk expertis till vårt förfogande. Via vår samverkan har vi också tillgång till auktoriserade europeiska patentombud som kan företräda våra klienter inför det europeiska patentverket EPO i München.

Kontaktpersoner

Hans-Anders Odh

Equity Partner, Advokat, Office Manager Lund

Jens Olsson

Managing Partner, Advokat