Medie- och marknadsrätt

Yttrandefrihet och rätt till innehåll.

Medierätten rymmer såväl yttrandefrihetsrättsliga frågor för företag och enskilda som rättigheterna till själva innehållet – ljud, bild, text och format. Marknadsrätten reglerar innehållet i kommunikationen mellan ett företag och dess omvärld. Det gäller kommunikation både företag emellan och företags kommunikation till privatkonsumenter.

Marknadsföringslagen är givetvis central. Men marknadsföring regleras också produktspecifikt för exempelvis livsmedel, läkemedel, krediter, alkohol, spel och lotterier. Därtill kommer näringslivets egenåtgärder som Läkemedelsindustrins etiska regelverk eller Reklamombudsmannens verksamhet.

Vi bistår våra befintliga klienter, andra företags marknadsavdelningar och kommunikations- och designbyråer med rättsliga aspekter som rör media- och marknadsföringsstrategier, riskanalyser i samband med icke-kommersiella informationsinsatser, reklam- och marknadsföringskampanjer och andra marknadsaktiviteter oavsett produkt, media eller målgrupp.

Vår kompetens omfattar även produktspecifik lagstiftning för läkemedel, livsmedel, alkohol, tobak och spel. Vi företräder också våra klienter i förhandlingar med konkurrenter, myndigheter och i tvister inför domstol.

Kontaktpersoner