Obestånd och finansiering

Tiden är en avgörande faktor.

För den som hamnar i ekonomisk kris är tiden en avgörande faktor. Oavsett om det är ett företag, en organisation eller en privatperson måste en rad åtgärder vidtas snabbt. Detsamma gäller för styrelseledamöter, kunder, leverantörer eller kreditgivare till någon i ekonomisk kris. Gulliksson har ett kompetent team av medarbetare som dagligen arbetar med att hitta bästa lösningen i varje sådan situation på snabbast möjliga sätt.

Vi har ett komplett utbud av tjänster för obeståndssituationer där vi hanterar företagsrekonstruktioner, likvidationer, ackord och konkurser. Vi är också rådgivare till borgenärer, banker, hyresvärdar, leverantörer och andra som behöver bevaka företag i kris.

Andra tjänster är bevakning av fordringar och rådgivning i andra frågor hänförliga till konkurs-likvidations- och rekonstruktionsförfaranden. Vi kan också föra klienters talan vid förhandlingar och i domstolsprocesser i frågor som, utöver återvinning och lönegaranti, även innefattar företrädaransvar, ackordsförhandlingar och annat som kan hänföras till obeståndsrätten. Vi kan löpande hjälpa till med risk- och kostnadsbedömningar för att undvika att en krissituation uppstår.

Våra konkursförvaltare och medarbetare har en gedigen erfarenhet inom obeståndsrätten. Vi kan biträda er vid bevakning av fordringar och ge rådgivning i andra frågor som hänförs till konkurs-, likvidations- och rekonstruktionsförfaranden.

Konkurs och konkursförvaltning

Ett företag, en organisation eller en privatperson som, mer än bara tillfälligt, inte kan betala sina skulder ska på beslut av tingsrätt försättas i konkurs. Tingsrätten utser samtidigt en konkursförvaltare som ska reda ut vilka tillgångar och skulder som finns och därefter på bästa sätt omvandla tillgångarna till pengar och betala skulderna i den ordning som anges i förmånsrättslagen. Gulliksson har flera konkursförvaltare med bred juridisk kompetens då de frågor som aktualiseras vid konkurs generellt sträcker sig över flera rättsområden.

Återvinning till konkursbo

Vid konkurs kan konkursförvaltaren under vissa förutsättningar kräva att vissa transaktioner som har gjorts före konkursen ska återbetalas genom återvinning. Återvinningsfrågor är ofta komplicerade och kräver ingående juridiska och ekonomiska kunskaper. Vi för klienters talan och biträder när någon får ett återvinningskrav från ett konkursbo.

Lönegaranti

Vid en konkurs kan anställda i konkursbolaget under vissa förutsättningar ha rätt att få ersättning från den statliga lönegarantin. På beslut av konkursförvaltaren går staten genom Länsstyrelsen in och betalar den anställdes löne- och semesterfordringar i enlighet med lönegarantilagens regler. Vi kan hjälpa den som har varit anställd i ett bolag som går i konkurs och begära ersättning enligt lönegarantilagen.

Företagsrekonstruktion

Ett företag som fått ekonomiska problem kan göra företagsrekonstruktion för att undvika konkurs. En rekonstruktion kan ske underhand eller enligt lagen om företagsrekonstruktion. I princip går en företagsrekonstruktion ut på att analysera företagets resultat- och balansräkning, verksamhet och situation i övrigt.

När analysen är klar upprättas en rekonstruktionsplan med ett förslag på åtgärder för att lösa företagets situation. När det gäller företagsrekonstruktioner enligt lagen om företagsrekonstruktioner så sker denna efter beslut av tingsrätten som även utser en rekonstruktör som skall medverka vid genomförandet. Under företagsrekonstruktionen är företaget skyddat mot utmätningar och konkursansökningar från borgenärer.

Finansiering och säkerhetsrätt

Finansiering av företag med ekonomiska problem kräver extra försiktighet för att säkerställa att fordringar och säkerhetsrätter kan göras gällande mot gäldenären och konkurrerande borgenärer i händelse av en obeståndssituation. Gulliksson biträder regelmässigt leverantörer och andra borgenärer, finansiärer och andra intressenter i denna typ av riskhantering. Det innefattar en rad olika säkerhetsrätter såsom äganderättsförbehåll, panträtt, företagshypotek, återtagandeförbehåll och säkerhetsöverlåtelser.

Likvidation

Ett bolag kan avvecklas genom likvidation som innebär att alla bolagets skulder betalas och eventuellt överskott utbetalas till ägarna innan bolaget löses upp. Det finns två typer av likvidation – frivillig likvidation, som beslutas av bolaget och tvångslikvidation som beslutas av Bolagsverket. Vi hjälper företag att genomföra likvidationer och åtar oss uppdrag som likvidator.

Konkursanbud

Läs mer om aktuella konkursanbud här