ATG vinner tvist i PMÖD mot Svenska Spel angående företagsnamn

Advokatbyrån Gulliksson AB har företrätt Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) i en tvist mot Svenska Spel Sport & Casino AB (Svenska Spel) angående intrång i företagsnamnet Trav och Galopp samt hävning av en varumärkesregistrering.

ATG är ett spelbolag som under nästan 50 år har tillhandahållit spel på hästar. Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden år 2019 erbjuder ATG också spel på övrig sport och casino. Företagsnamnet Aktiebolaget Trav och Galopp registrerades hos Bolagsverket år 1973.

År 2019 ansökte Svenska Spel om, och beviljades varumärkesregistrering för, ett figurvarumärke som domineras av ordkombinationen ”TRAV & GALOPP”. Nästföljande år, 2020, började Svenska Spel använda ”TRAV & GALOPP” och ”TRAV OCH GALOPP” i marknadsföring för sina hästspel i bl.a. reklam, på sociala medier och på Svenska Spels egen hemsida. ATG uppmärksammade detta och uppmanade Svenska Spel att upphöra med användningen av ATGs företagsnamn. Svenska Spel valde emellertid att fortsätta med sin användning och ATG tvingades att lämna in en stämningsansökan för att stoppa användningen.

Patent- och marknadsdomstolen (PMD) meddelade dom år 2022. PMD ansåg att det förelåg förväxlingsrisk mellan Svenska Spels varumärkesregistrering och ATGs företagsnamn, vilket innebar att Svenska Spels varumärkesregistrering hävdes. PMD ansåg även att Svenska Spels användning av ”TRAV & GALOPP” och ”TRAV OCH GALOPP” innebar intrång i ATGs företagsnamn och förbjöd Svenska Spel vid vite om 10 000 000 kr att vid marknadsföring och försäljning av spel på hästar använda kännetecknen TRAV & GALOPP eller TRAV OCH GALOPP i olika utföranden. PMD fastställde även att Svenska Spel är skyldigt att betala skälig ersättning till ATG för utnyttjandet. Svenska Spel överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som efter en överprövning meddelade dom den 25 januari 2024. PMÖD gjorde samma bedömning som PMD och fastställde i allt väsentligt PMD:s dom. Domen kan inte överklagas och det står härmed klart att Svenska Spels användning inneburit ett intrång i ATGs rättigheter.

Den aktuella domen är mycket intressant ur ett rättsvetenskapligt perspektiv eftersom den är en av få domar som gäller det korsvisa skyddet mellan företagsnamn och varumärken. Den svenska lagstiftningen ger på grund av det historiskt nära sambandet mellan företagsnamn och varumärken ett korsvist, automatiskt skydd för näringskännetecken som varumärken och vice versa.

Vill du veta mer om det korsvisa skyddet eller vilket skydd just era företagsnamn och varumärken har får du gärna kontakta oss på Advokatbyrån Gulliksson.

Ansvarig delägare var Per Svärd med biträde av advokaterna Ulrika Nordenvik, Therese Grennard samt Erik Esaiasson.

Per Svärd
Equity Partner
070 347 70 60
per.svard@gulliksson.se
Ulrika Nordenvik
Partner
070 203 61 00
ulrika.nordenvik@gulliksson.se
Therese Grennard
Senior Associate
076 138 02 44
therese.grennard@gulliksson.se
Erik Esaiasson
Senior Associate
070 611 61 90
erik.esaiasson@gulliksson.se